Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Alsungā

Alsungas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Alsungas VPVKAC)
Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306

Klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) konsultatīvais tālrunis 66954804.

Darba laiks:
Pirmdiena:      8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Otrdiena:        8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Trešdiena:      8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Piektdiena:     8:00 – 15:00

E-pasts: alsunga@pakalpojumucentri.lv
Alsungas KAC darbinieces:

 

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
Valsts ieņēmumu dienests;
Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests
Nodarbinātības valsts aģentūra; 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
Uzņēmumu reģistrs;
Valsts darba inspekcija;
Valsts zemes dienests.

VPVKAC var arī saņemt informāciju un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.

Katrā VPVKAC klients saņem informāciju par Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra sniegto pakalpojumu klāsts

Institūcija

Pakalpojums

Lauku atbalsta dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra

 • Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
 1. CV un vakanču reģistrēšana.
 2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
 3. Informatīvās dienas e-versija.
 4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
 5. Profilēšana.
 6. Karjeras pakalpojumi.
 7. Apmācību monitorings.
 8. Darba tirgus prognozes.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 • Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
 1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
 2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
 3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
 4. Manā īpašumā deklarētās personas.
 5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
 6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
 7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi.
 8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
 9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
 10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.
 11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
 12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
 13. Šengenas vīzas pieteikums.
 14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.

Uzņēmumu reģistrs

 • Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Valsts ieņēmumu dienests

 • Iesniegumu pieņemšana par:

 

1. Algas nodokļa grāmatiņu.

2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.

3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

 • Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
 • Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 • Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Apbedīšanas pabalsts.
 2. Bezdarbnieka pabalsts.
 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
 4. Bērna kopšanas pabalsts.
 5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
 6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
 7. Ģimenes valsts pabalsts.
 8. Invaliditātes pensija.
 9. Maternitātes pabalsts.
 10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
 11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
 12. Paternitātes pabalsts.
 13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
 14. Slimības pabalsts.
 15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
 16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.
 17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
 18. Vecāku pabalsts.
 19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
 20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
 21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
 22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
 23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
 24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
 25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
 26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
 27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
 28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.
 29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
 30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
 31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
 32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.
 33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
 34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.

Valsts zemes dienests

 • Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
 2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem.
 3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.
 4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata.
 5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
 6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).
 7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).
 8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.
 9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.
 10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).
 11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).
 12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).
 13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
 14. Kadastra informācija mantojuma lietai.
 15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
 16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums).
 17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu.
 18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
 19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.
 20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.
 21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums).
 22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
 23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums).
 24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
 25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
 26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
 27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
 28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums).
 29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
 30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
 31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
 32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).

Valsts darba inspekcija

 • Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

 • Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.

6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.

7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.

9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.

10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 • Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
 1. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.
 2. Darbavietas higiēniskais raksturojums.
 3. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
 4. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
 5. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.

 

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi