Alsungas vidusskola

Alsungas vidusskola

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis:  direktore   63351347,

Tālrunis/fakss:   lietvedība 63351127.

http://www.alsungasvidusskola.lv/ 

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Skolas direktore: Vigra Leismane, tālr. 63351347, mob.tālr. 29342119.

Direktores vietniece: Airita Neifelde tālr. 20098256,

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Lietvede: Diāna Kalniņa tālr. 63351127, e-pasts: vidusskola@alsunga.lv.

 

 

Alsungas vidusskolas prezentācija

https://www.youtube.com/watch?v=2hIKl0VNiLo

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem nav attiecināma.

 

Pakalpojuma

ID

Pakalpojuma unificētais nosaukums

Citi nosaukumi

Pakalpojuma precizētais unificētais īsais apraksts

Normatīvie akti

38

 

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana (vietu piešķiršana):

- vispārējās vidējās izglītības iestādē;

MK 13.10.2015 noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

40

 

Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.

 

41

 

Izziņa par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm, tai skaitā izziņas sniegšana personas nākamajai izglītības iestādei.

 

42

 

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana.

 

47

 

Informācija par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par:

- bērnu nodrošināšanu ar pamatizglītību atbilstoši bērna dzīvesvietai un jauniešu iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību.

- iespējas skolēniem brīvajā laikā piedalīties profesionāli vadītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un pulciņos ;

- izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem;

- sabiedrības un vecāku  līdzdalības iespējām izglītībā.

 

164

 

Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana

Arhīva informācijas sniegšana

Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar izglītības iestādes arhīva fondos esošajiem dokumentiem. Dokumentu kopiju un izziņu izgatavošana, skenēšana.

Arhīvu likums;

Informācijas atklātības likums

167

 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana ikdienas un ārkārtas situācijās.

 

Iesniegumu likums

182

 

Profilaktiskā veselības aprūpe un neatliekamā medicīniskā palīdzība izglītības iestādēs

 

Skolas māsa izglītības iestādē:

- sniedz pirmo palīdzību;

- ja izglītojamajam konstatē veselības traucējumus, atbrīvo viņu no mācību stundām vai nodarbībām;

- nodrošina klātbūtni izglītības iestādes rīkotajos ārpusstundu sporta pasākumos.

MK 23.03.2010 noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”

 

Dokumenti

Alsungas vidusskolas nolikums - šeit

Iesniegumi  uzņemšanai izglītības iestādē šeit

ALSUNGAS VIDUSSKOLA AICINA PIETEIKTIES 10. KLASEI

ALSUNGAS VIDUSSKOLA AICINA UZ 10.KLASI apgūt Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Piedāvājam vidusskolas laikā:
o brīvpusdienas visiem skolēniem,
o iegūt autovadītāja tiesības (teorētiskās apmācības, pirmās palīdzības kursus, valsts eksāmena kārtošanu, autovadītāja apliecības saņemšanu apmaksā pašvaldība),
o saņemt katru mēnesi stipendiju skolēniem ar labām un teicamām sekmēm,
o autobusu nokļūšanai uz skolu skolēniem no blakus novadiem (pašvaldības autobuss vai apmaksāts e-talons),
o darboties interešu izglītības nodarbībās, jaunsargu apmācībās, jauno ugunsdzēsēju treniņos, boksa nodarbībās.
o iesaistīties jauniešu centra aktivitātēs.

Iestājoties vidusskolā iesniedzami šādi dokumenti:
o Apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),
o Sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),
o Dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu),
o Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
o Vecāku vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (rakstīts skolas veidlapā).

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā darba dienās no 9.00 līdz 13.00.
Informācija pa tālruni 63351127, 29178602.

Alsungas novada dome izsludina interešu izglītības programmu pieteikumu 2020. - 2021. mācību gada 1. semestrim

Programmu izvērtēšanā noteiktās prioritātes:
  • suitu tradīciju veicināšana;
  • bērnu un jauniešu fiziskās attīstības veicināšana;
  • tehnisko iemaņu un prasmju attīstīšana;
  • jaunrade un inovācijas. (PIETEIKUMS)
Programmas tiek vērtētas pēc šādiem kritērijiem:
  • programmas atbilstība izvirzītajām prioritātēm;
  • pieteiktās programmas mērķtiecīgums;
  • īstenošanas saitā sasniedzamie rezultāti;
  • mērķauditorijas specifika.
Ar 2017. gada 21. septembrī apstiprinātu "Alsungas novada interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" nolikumu var iepazīties šeit.
Interešu izglītības programmu īstenotājus aicinām iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
 
Programmu pieteikumu lūdzam iesniegt līdz 14. augustam Alsungas vidusskolā Undīnei Priedoliņai vai elektroniski: izglitiba@alsunga.lv


x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi