Alsungas vidusskola

Alsungas vidusskola

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis:  direktore   63351347,

Tālrunis/fakss:   lietvedība 63351127.

http://www.alsungasvidusskola.lv/ 

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Skolas direktore: Vigra Leismane, tālr. 63351347, mob.tālr. 29342119.

Direktores vietniece: Airita Neifelde tālr. 26397069,

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Lietvede: Diāna Kalniņa tālr. 63351127, e-pasts: vidusskola@alsunga.lv.

 

 

Alsungas vidusskolas prezentācija

https://www.youtube.com/watch?v=2hIKl0VNiLo

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem nav attiecināma.

 

Pakalpojuma

ID

Pakalpojuma unificētais nosaukums

Citi nosaukumi

Pakalpojuma precizētais unificētais īsais apraksts

Normatīvie akti

38

 

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana (vietu piešķiršana):

- vispārējās vidējās izglītības iestādē;

MK 13.10.2015 noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

40

 

Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.

 

41

 

Izziņa par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm, tai skaitā izziņas sniegšana personas nākamajai izglītības iestādei.

 

42

 

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana.

 

47

 

Informācija par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par:

- bērnu nodrošināšanu ar pamatizglītību atbilstoši bērna dzīvesvietai un jauniešu iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību.

- iespējas skolēniem brīvajā laikā piedalīties profesionāli vadītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un pulciņos ;

- izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem;

- sabiedrības un vecāku  līdzdalības iespējām izglītībā.

 

164

 

Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana

Arhīva informācijas sniegšana

Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar izglītības iestādes arhīva fondos esošajiem dokumentiem. Dokumentu kopiju un izziņu izgatavošana, skenēšana.

Arhīvu likums;

Informācijas atklātības likums

167

 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana ikdienas un ārkārtas situācijās.

 

Iesniegumu likums

182

 

Profilaktiskā veselības aprūpe un neatliekamā medicīniskā palīdzība izglītības iestādēs

 

Skolas māsa izglītības iestādē:

- sniedz pirmo palīdzību;

- ja izglītojamajam konstatē veselības traucējumus, atbrīvo viņu no mācību stundām vai nodarbībām;

- nodrošina klātbūtni izglītības iestādes rīkotajos ārpusstundu sporta pasākumos.

MK 23.03.2010 noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”

 

Dokumenti

Alsungas vidusskolas nolikums - šeit

Iesniegumi  uzņemšanai izglītības iestādē šeit

Iespēja pieteikt Interešu izglītības programmas

Alsungas novada dome un izglītības pārvalde izsludina interešu izglītības programmu pieteikumu 2019./2020. mācību gada 1. semestrim.

Interešu izglītības programmu izveide 2019./2020.m.g.
Programmu izvērtēšanā noteikta prioritāte mūsdienīgu, netradicionālu, inovatīvu programmu finansēšana.
Ik viens no Jums tiek aicināts izstrādāt interešu izglītības autorprogrammas 2019./2020.m.g. 
Pielikumā: Pieteikums un programmas paraugs (www.alsunga.lv)
• ievads, kurā ir jāapraksta īsa analīze par programmas realizāciju (ja programma jau ir realizēta iepriekš); interešu izglītības programmas veids, interešu izglītības programmas nosaukums, programmas vadītājs, darbības mērķi, uzdevumi, nodarbību organizācija;
• teorētiskais pamatojums;
• tematiskajam plānam pa stundām, paredzamajam rezultātam;
• interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie resursi;
• izmantojamā literatūra.
Skolotājiem, kuri vēlēsies realizēt kādu no programmām, ir jāiepazīstas ar MK noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību ” (1109.2018.) un noteikumi Nr.382 ”Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”(28.08.2001.)
Programmas, izveidotas un noformētas atbilstoši MK noteikumu prasībām, līdz 30. augustam iesniegt Alsungas vidusskolā Aīdai Vanagai.

Autobusu maršruti un atiešanas laiki jaunajā mācību gadā

Šoferis Agris tālr. 26019470

Šoferis Dainis tālr.26475368      

NO RĪTA
SIA „Tukuma auto” autobuss
 
Kuldīgas autoosta  7 45
Ēdole        8 25
Brīdagas        8 32
Alsunga  8 40
PĒCPUSDIENĀ (no skolas)
SIA „Tukuma auto” autobuss
Alsungas vidusskola 15 50
Brīdagas 15 58
Ēdole  16 05
Kuldīga 16 45

Alsungas pašvaldības autobusu pārvadāšanas laiki
skolēnu nogādāšanai uz un no mācību iestādēm 2019./2020.mācību gadā 

Alsungas novada autobuss NO RĪTA  
Alsunga 7 45
Irbes 8 10
Zaķi  8 15
Brūveri  8 20
Rubeņi 8 25
Bērziņi 8 30
Mežsargi 8 40
Alsunga 8 50
Alsungas novada autobuss NO RĪTA  
Gudenieku centrs 8 10
Brūni 8 20
Liepiņas 8 25
Birzmaļi 8 22
Oliņi  8 25
Almāle 8 30
Alsungas vidusskola 8 40
Alsungas PII 8 45

 

Alsungas novada autobuss PĒCPUSDIENĀ  
Alsungas vidusskola 16 00
Alsungas bērnudārzs 16 05
Mežsargi  16 15
Jūrkalnes skola 16 20
Bērziņi  16 25
Rubeņi  16 27
Brūveri 16 30
Zaķi 16 35
Irbes 16 40
Alsunga 16 55
Alsungas novada autobuss PĒCPUSDIENĀ  
Alsungas vidusskola 16 00
Alsungas PII 16 02
Almāle 16 10
Oliņi  16 15
Birzmaļi  16 20
Brūni 16 22
Gudenieku centrs 16 25

ALSUNGAS VIDUSSKOLA AICINA PIETEIKTIES 10. KLASEI

ALSUNGAS VIDUSSKOLA AICINA UZ 10.KLASI apgūt Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Piedāvājam vidusskolas laikā:
o brīvpusdienas visiem skolēniem,
o iegūt autovadītāja tiesības (teorētiskās apmācības, pirmās palīdzības kursus, valsts eksāmena kārtošanu, autovadītāja apliecības saņemšanu apmaksā pašvaldība),
o saņemt katru mēnesi stipendiju skolēniem ar labām un teicamām sekmēm,
o autobusu nokļūšanai uz skolu skolēniem no blakus novadiem (pašvaldības autobuss vai apmaksāts e-talons),
o darboties interešu izglītības nodarbībās, jaunsargu apmācībās, jauno ugunsdzēsēju treniņos, boksa nodarbībās.
o iesaistīties jauniešu centra aktivitātēs.

Iestājoties vidusskolā iesniedzami šādi dokumenti:
o Apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),
o Sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),
o Dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu),
o Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
o Vecāku vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (rakstīts skolas veidlapā).

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā darba dienās no 9.00 līdz 13.00.
Informācija pa tālruni 63351127, 29178602.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi