Saistošie noteikumi Nr. 3 (2019) Grozījumi Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības Nolikums”

Saistošie noteikumi Nr. 3 (2019) Grozījumi Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības Nolikums” - šeit

Saistošie noteikumi Nr.2 (2019) Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā

Saistošie noteikumi Nr.2 (2019) Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā - šeit

Korupcijas un interešu konflikta riska ziņošanas noteikumi Alsungas novada domē

Korupcijas un interešu konflikta riska ziņošanas noteikumi Alsungas novada domē - šeit

Alsungas novada domes Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikums - šeit

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss - šeit

Ētikas komisijas nolikums - šeit

Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada domē

Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada domē - šeit

Alsungas mūzikas skolas nolikums

Alsungas mūzikas skolas nolikums - šeit

Saistošie noteikumi Nr.9 Par atvieglojumiem nekustāmā īpašuma nodokļa maksātājiem 2019. gadā

Saistošie noteikumi Nr.9 "Par atvieglojumiem nekustāmā īpašuma nodokļa maksātājiem 2019. gadā" - šeit

Saistošie noteikumi Nr. 6 Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti”

Saistošie noteikumi Nr. 6 Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti”  šeit

NOTEIKUMI Kārtība, kādā Alsungas novada domē tiek organizēta autobusu izmantošana

NOTEIKUMI Kārtība, kādā Alsungas novada domē tiek organizēta autobusu izmantošana -  šeit

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums -   šeit

Grozījumi Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības Nolikums”

Grozījumi Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības Nolikums” - šeit

Saistošie noteikumi Nr. 4 Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Saistošie noteikumi Nr. 4 Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā - šeit  Lasīt tālāk

Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem

Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem-  šeit

Saistošie noteikumi PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ

Konsolidētā versija saistošajiem noteikumiem "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ"- šeit

2018.gada 15.februāra Saistošie noteikumi Nr.2 Grozījumi Saistošajos noteikumos "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ" - šeit

Saistošie noteikumi "PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM ALSUNGAS NOVADĀ" - šeit

Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi

Konsolidētā versija Saistošiem noteikumiem Nr. 3/2014 “Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” - šeit

Alsungas novada domes Saistošie noteikumi Nr.3/2014 "Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi" - šeit

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2014 “Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” - šeit

 

Saistošie noteikumi Nr.3 "Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā

2018.gada 15. februāra Saistošie noteikumi Nr.3 "Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā"  - šeit

Saistošie noteikumi Nr. 5 Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti”

Saistošie noteikumi Nr. 5 Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti” - šeit

NOTEIKUMI PAR INFORMATĪVĀ IZDEVUMA “ALSUNGAS ZIŅAS” APKOPOŠANU UN NODOŠANU TIPOGRĀFIJĀ GROZĪJUMI

NOTEIKUMI PAR INFORMATĪVĀ IZDEVUMA “ALSUNGAS ZIŅAS” APKOPOŠANU UN NODOŠANU TIPOGRĀFIJĀ GROZĪJUMI - šeit

Nolikums - Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Nolikums - Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam -  šeit

Alsungas novada domes darbinieku novērtēšanas nolikums

Alsungas novada domes darbinieku novērtēšanas nolikums - šeit

ALSUNGAS NOVADA DOMES (PAŠVALDĪBAS) DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMS - Konsolidētā versija

 ALSUNGAS NOVADA DOMES (PAŠVALDĪBAS) DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMS - Konsolidētā versija - šeit 

Saistošie noteikumi Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas kārtību

Saistošie noteikumi Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas kārtību - šeit

Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra nolikums

Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra nolikums - šeit

Alsungas novada domes Administrācijas Administratīvās un attīstības nodaļas nolikums

Alsungas novada domes Administrācijas Administratīvās un attīstības nodaļas nolikums - šeit

Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību

Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību - šeit

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Alsungas novadā

Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Alsungas novadā - šeit

Par pakalpojuma Aprūpe mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alsungas novadā

Saistošie noteikumi par pakalpojuma Aprūpe mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alsungas novadā – šeit

Alsungas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi

Saistošie noteikumi - Alsungas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi - šeit

Saistošie noteikumi Nr. 6 2017 - Par Alsungas novada pašvaldības nodevām

Saistošie noteikumi Nr.6/2017 Par Alsungas novada pašvaldības nodevām - šeit

Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam Nolikums

Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikums - šeit

Konkursa Jaunie Alsungas gardumi nolikums

Ar konkursa "Jaunie Alsungas gardumi" nolikumu varat iepazīties - šeit

Noteikumi Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11. un 12.klases skolēniem

Noteikumi - Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11. un 12.klases skolēniem - šeit

Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli” piemērošanu 2018.gadā Alsungas novadā

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” piemērošanu 2018.gadā Alsungas novadā saistošie noteikumi - šeit

Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem

Nolikums  par Alsungas novada domes apbalvojumiem - šeit

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs - šeit

Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas nolikums

Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas nolikums pieejams - šeit

Alsungas novada domes Bibliotēkas nolikums

Alsungas novada domes Bibliotēkas nolikums - šeit

Iepirkumu komisijas nolikums

Nolikums- šeit:

2017. gada 28. jūnija grozījumi pašvaldības nolikumā

Grozījumi-šeit:

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums

Ar nolikumu var iepazīties šeit:

Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikums

Ar nolikumu varat iepazīties šeit:

Sakoptākā sēta

Konkursa par Alsungas novada sakoptāko sētu nolikums- šeit:

Pašvaldības policijas nolikums

Ar pašvaldības policijas nolikumu var iepazīties šeit:

Bāriņtiesas ētikas kodekss

Alsungas novada Bāriņtiesas kodekss- šeit:

Grozījumi 2016. gada budžetā

 Grozījumi Alsungas novada domes 20.10.2016. saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 ”Alsungas novada pašvaldības 2016.gada budžets”- šeit:

Grozījumi pašvaldības nolikumā

Grozījumi pašvaldības nolikumā- šeit:

Noteikumi par inventarizācijām

Noteikumi par inventarizācijām Alsungas pašvaldībā- šeit:

Skaidras naudas uzskaite

Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti kases operācijām Alsungas novada domē- šeit:

Medību tiesību noma

Alsungas novada domes medīu tiesību nomas piešķiršanas noteikumi- šeit:

Pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošana

Noteikumi "Par kārtību, kādā Alsungas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus"- šeit:

Budžets 2016.

Grozījumi saistošajos noteikumos "Alsungas novada 2016. gada budžets"- šeit:

Nekustamā īpašuma nodoklis 2017.

Saistošie noteikumi "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2017. gadā"- šeit:

Nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadā.

Saistošie noteikumi "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2016. gadā" šeit: PDF fails

Brīvprātīgais darbs

Alsungas novada Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas Nolikums- šeit:

Māju nosaukumu un ēku numurzīmju izvietošana

Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Alsungas novadā"- šeit:

Nodevas par būvatļaujām

Nodevas par būvatļaujām-šeit:

Grozījumi rakšanas darbu noteikumos

Grozījumi saistošajos noteikumos "Par transporta komunikāciju un inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Alsungas novadā"- PDF fails

Par rakšanas darbu veikšanu

"Par transporta komunikāciju un inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu"- šeit:

Ģenētiski modificētie kultūraugi

"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanau Alsungas novadā- šeit: 

Par Alsungas novada budžetu 2014. gadā

Grozījumi saistošajos noteikumos "Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2014. gadā" šeit: PDF Fails

2015. gada budžets

Saistošie noteikumi "Alsungas novada pašvaldības 2015. gada budžets" šeit: PDF fails

Alsungas novada domes Nolikums

Saistošie noteikumi "Alsungas novada pašvaldības nolikums" šeit: PDF fails

20.03.2014. pašvaldības nolikuma grozījumi

2014. gada 20. marta pašvaldības nolikuma grozījumi šeit: PDF fails

26.02.2015. pašvaldības nolikuma grozījumi

2015. gada 26. februāra pašvaldības nolikuma grozījumi šeit: PDF fails

Par vecāku līdzfinansējumu Alsungas mūzikas skolā

Saistošie noteikumi Nr. 2/2015 "Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Alsungas mūzikas skolā"- šeit:

Grozījumi vecāku līdzfinansējumam Alsungas mūzikas skolā

Grozījumi saistošajos noteikumos "Par vecāku līdzfinansējuma kārtību Alsungas mūzikas skolā" šeit: PDF fails

Par māju, ielu, laukumu nosaukumiem

Ar saistošiem noteikumiem "Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Alsungas novadā" varat iepazīties šeit: PDF fails

 

Grozījumi saistošajos noteikumos

Saistošie noteikumi "Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos "Alsungas novada pašvaldības 2015. gada budžets"" šeit: PDF fails

Alsungas novada apbalvojumi

Ar nolikumu "Alsungas novada domes apbalvojumi" var iepazīties šeit: PDF fails

Mājdzīvnieku turēšanas kārtība

Ar saistošiem noteikumiem "Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā" var iepazīties šeit: PDF fails

Grozījumi budžetā

Saistošie noteikumi "Grozījumi Alsungas novada pašvaldības 2015. gada budžetā" šeit: PDF fails

Alsungas muzeja krājuma komisijas nolikums

Ar Alsungas muzeja krājuma komisijas nolikumu var iepazīties šeit: PDF fails

Alsungas muzeja nolikums

Ar Alsungas muzeja nolikumu var iepazīties šeit: PDF fails

Pašvaldības nolikuma grozījumi

Pašvaldības nolikuma grozījumi šeit: PDF fails

Informācijas uzturēšana mājas lapā

Noteikumus par informācijas uzturēšanu Alsungas novada pašvaldības mājas lapā skatīt šeit: PDF fails

Atļaujas saņemšana publisku pasākumu rīkošanai

Kārtība atļaujas saņemšanai publisku pasākumu organizēšanai Alsungas novadā- šeit:

Alsungas iestāžu un struktūrvienību organizētie pasākumi

Kārtība, kādā organizējami Alsungas novada domes iestāžu un struktūrvienību publiskie pasākumi- šeit:

"Alsungas Ziņas"

Noteikumi par informatīvā izdevuma "Alsungas Ziņas" apkopošanu un nodošanu tipogrāfijā šeit: PDF fails

Alsungas muzeja krājums

Noteikumi par Alsungas muzeja krājumu šeit: PDF fails

Muzeja attīstības stratēģija

Muzeja darbības un attīstības stratēģija 2014.- 2019.- šeit:

Pirmsskolas izglītības iestādes "Miķelītis" nolikums

Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes "Miķelītis" nolikums šeit: PDF fails

Ielu tirdzniecība

Saistošie noteikumi "Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā" šeit: PDF fails

Nekustamā īpašuma nodoklis 2015. gadā.

Ar saistošiem noteikumiem "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2015. gadā" skatīt šeit: PDF fails

Maznodrošinātas personas statuss

Saistošie noteikumi "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas novadā" šeit: PDF fails

Grozījumi budžetā 2014. gadā

Grozījumi saistošajos noteikumos "Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2014. gadā" šeit: PDF fails

Grozījumi sociālās palīdzības pabalstiem

Grozījumi saistošajos noteikumos "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā" šeit: PDF fails

Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Alsungas novada darījumiem ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums šeit: PDF fails

Maznodrošinātā statuss

Saistošie noteikumi "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošināto Alsungas novadā" šeit: PDF fails

Par nekustamā īpašuma nodokli 2014. gadā

Ar saistošiem noteikumiem "Par nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā 2014. gadā" var iepazīties šeit: PDF fails

Alsungas pašvaldības nolikums

Ar saistošiem noteikumiem "Alsungas novada pašvaldības nolikums" var iepazīties šeit: PDF fails

Par sociālās palīdzības pabalstiem novadā

Ar saistošiem notiekumiem "Par sociālās palīdzības pabalstiem novadā" var iepazīties šeit: PDF fails

Grozījumi pašvaldības budžetā

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos "Par Alsungas novada pašvaldības budžetu" var iepazīties šeit: PDF fails

2013. gada precizētā ieņēmumu-izdevumu tāme

Saistošos noteikumus "Grozījumi 2013. gada budžetā" varat izlasīt šeit: PDF fails

2014. gada budžets

Alsungas novada domes 30.01. 2014. saistošie noteikumi Nr. 1\2014 "Alsungas novada pašvaldības budžets 2014. gadam" šeit: PDF fails

 

  

 

Apbalvojumi skolēniem

Ar kārtību, kādā notiek apbalvošana par sasniegumiem skolēniem, lasīt šeit: PDF fails

Suitu jauniešu centra nolikums

Suitu jauniešu centra nolikumu var izlasīt šeit: PDF fails

Kukšu ezers

Nolikumi par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Kukšu ezerā.
Par makšķerēšanu šeit: PDF fails
Par vēžošanu šeit: PDF fails
Saistošo noteikumu saskaņojumi šeit: PDF fails

Par avārijas stāvoklī esošām būvēm

Ar saistošiem noteikumiem "Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Alsungas novadā" varat iepazīties šeit: PDF fails

Instrukcija par remondarbiem

Ar "Instrukciju par remondarbu saskaņošanu pašvaldības dzīvoklī" varat iepazīties šeit: PDF fails

Kārtības un administratīvās atbildības noteikumi

Ar saistošiem noteikumiem "Alsungas novada kārtības un atministratīvās atbildības noteikumi" varat iepazīties šeit: PDF fails

Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji

Ar saistošiem noteikumiem "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes statusam Alsungas novadā" varat iepazīties šeit: PDF fails

Par koku ciršanu ārpus meža

Ar saistošiem noteikumiem "Par koku ciršanu ārpus meža Alsungas novada administratīvajā teritorijā" varat iepazīties šeit: PDF fails

Paskaidrojuma raksts, kad nepieciešama un kad nav nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai šeit: PDF fails

Grozījumi saistošajos noteikumos

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos "Alsungas novada pašvaldības budžets" varat iepazīties šeit: PDF fails

Ieņēmumu un izdevumu tāme

Ar saistošiem noteikumiem "Ieņēmumu un izdevumu tāme Nr.1 2013. gadam" varat iepazīties šeit: PDF fails

Licencētā amatierzveja Kukšu ezerā

Ar saistošiem noteikumiem "Par licencēto amatierzveju, makšķerēšanu, vēžošanu Kukšu ezerā" skatīt šeit: PDF fails

Grozījumi saistošajos noteikumos šeit: PDF fails

 

Rezerves fonda zemes gabalu iznomāšana

Ar nolikumu "Alsungas novada rezerves fonda zemes gabalu iznomāšanas kārtība" varat iepazīties šeit: PDF fails

Valsts rezerves zemes fonds

Ar Alsungas novada valsts rezerves zemes fondu varat iepazīties šeit: PDF fails

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Ar "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšasnas komisijas"  nolikumu varat iepazīties šeit: PDF fails

Alsungas novada bibliotēkas lietošanas noteikumi

Ar Alsungas novada bibliotēkas lietošanas noteikumiem varat iepazīties šeit: PDF fails

Grozījumi saistošajos noteikumos par 2011. gada budžetu

Ar 2011. gada budžeta grozījumiem varat iepazīties šeit: PDF fails

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alsungas novadā

Ar atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem varat iepazīties šeit: PDF fails

Saistošie noteikumi par grozījumiem 2011. gada domes budžetā

Saistošos noteikumus par grozījumiem 2011. gada domes budžetā varat izlasīt šeit: PDF fails

Par nekustamā īpašuma nodokļu apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām

Saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļu apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012. gadā Alsungas novadā" varat izlasīt šeit: PDF fails

Nolikums "Par stipendijām 10.-12. klašu skolēniem Alsungas novadā"

Ar nolikumu "Par stipendijām 10.-12. klašu skolēniem Alsungas novadā" varat iepazīties šeit: PDF fails

Alsungas novada pašvaldības budžets 2012.

Ar saistošiem noteikumiem Nr. 2 "Alsungas novada pašvaldības budžets 2012" varat iepazīties šeit: PDF fails

Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā

Ar saistošiem noteikumiem "Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā" varat iepazīties šeit: PDF fails

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Ar saistošiem noteikumiem "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alsungas novada administratīvajā teritorijā" varat iepazīties šeit: PDF fails

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru

Ar saistošiem no teikumiem "Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012. gadā Alsungas novadā" varat iepazīties šeit: PDF fails

Noteikumi par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu

Noteikumus "Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Alsungas novadā" skatīt šeit: PDF fails

Alsungas novada domes apbalvojumi

Ar Nolikumu "Alsungas novada domes apbalvojumi" varat iepazīties šeit: PDF fails

Alsungas novada sakoptākā sēta

Ar konkursa "Alsungas novada sakoptākā sēta" nolikumu varat iepazīties šeit: PDF fails

Auto apmācība 11. un 12. klases skolēniem

Ar noteikumiem "Kārtībā, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolas 11. un 12. klases skolēniem" varat iepazīties šeit: PDF fails

Kultūras nama iekšējās kārtības noteikumi

Ar Alsungas kultūras nama iekšējās kārtības noteikumiem varat iepazīties šeit: PDF fails

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Saistošos noteikumus Nr. 12\2010 "Par aizliegumu 'ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novadā" varat izlasīt šeit: PDF fails

Administratīvās komisijas nolikums

Administratīvās komisijas nolikumu varat izlasīt šeit: PDF fails

Iepirkumu komisijas nolikums

Iepirkumu komisijas nolikumu varat izlasīt šeit: PDF fails

Finanšu nodaļas nolikums

Ar Finanšu nodaļas nolikumu varat iepazīties šeit: PDF fails

Nolikums par zemes nomu

Nolikumu par Alsungas novada pašvaldības zemes nomu varat izlasīt šeit: PDF fails

Alsungas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Ar Alsungas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu varat iepazīties šeit: PDF fails

Noteikumi, veicot civilstāvokļa aktu reģistrāciju

Ar Noteikumiem, veicot civilstāvokļa aktu reģistrāciju, varat iepazīties šeit: PDF fails
 

Nolikums par komandējumiem un darba braucieniem

"Nolikumu par komandējumiem un darba braucieniem" varat izlasīt šeit: PDF fails

Alsungas pašvaldības "Ētikas kodekss"

Ar pašvaldības "Ētikas kodeksu" varat iepazīties šeit: PDF fails

Saistošie noteikumi par parādsaistībām

Saistošos noteikumus "Par kredītsaistību atvieglojumiem, izvērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" varat izlasīt šeit: PDF fails

Par atvieglojumu piešķiršanu

Saistošos noteikumus "Par atvieglojumu piešķiršanu ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atdzīšanai par trūcīgu, ja tai pieder īpašums, kas tiek izmantots ģimens pamatvajadzību nodrošināšanai" varat izlasīt šeit: PDF fails

 

Par līgumu slēgšanas kārtību

Nolikumu "Par līgumu slēgšanas kārtību piegāžu un pakalpojumu līgumiem līdz 2999,99 Ls un būvdarbu līgumiem līdz 9 999,99 Ls" varat izlasīt šeit: PDF fails
                                                
 

Par Alsungas novada pašvaldības budžetu

Saistošos noteikumus nr.1/2010 "Par Alsungas novada pašvaldības budžetu" varat izlasīt šeit: PDF fails

 

Grozījumi "Alsungas novada pašvaldības nolikums"

Grozījumus saistošajos noteikumos nr.1/2009. "Alsungas novada pašvaldības nolikums" varat izlasīt šeit: PDF fails

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Saistošos noteikumus "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu" varat izlasīt šeit: PDF fails

Alsungas novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums

Alsungas novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikumu skatīt šeit: PDF fails

Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi 22.09.2009

Alsungas novada domes 22.09.2009. saistošos noteikumus Nr.9/2009 „Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” šeit: PDF fails

Alsungas pašvaldības autoceļu fonda statūti

Autoceļa statūtus varat skatīt šeit: PDF fails

Alsungas novada domes darba kārtības noteikumi

Ar darba kārtības noteikumiem varat iepazīties šeit: PDF fails

Alsungas novada Bāriņtiesas nolikums

Bāriņtiesas nolikumu varat izlasīt šeit: PDF fails

Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu skatīt šeit:

Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikums

Ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikumu varat iepazīties šeit: PDF fails

Nolikums "Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību"

Ar nolikumu "Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību" varat iepazīties šeit: PDF fails

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu jautājumu komitejas nolikums

Ar nolikumu varat iepazīties šeit: PDF fails

Komunālās struktūrvienības nolikums

Ar nolikumu varat iepazīties šeit: PDF fails

Papildinājumi saistošajos noteikumos "Alsungas novada pašvaldības nolikums"

Papildinājumus varat izlasīt šeit: PDF fails

Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikums

Alsungas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikumu varat izlasīt šeit: PDF fails

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu varat izlasīt šeit: PDF fails

 

 

Alsungas pašvaldības "Ētikas kodekss"

Alsungas pašvaldības "Ētikas kodeksu" var izlasīt šeit: PDF fails

Alsungas pagasta pašvaldības 2009. gada budžets

Saistošos noteikumus Nr.1/2009 "Alsungas  pagasta pašvaldības  2009. gada budžets" skatīt

Alsungas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Alsungas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu skatīt šeit: PDF fails

Alsungas novada sociālā dienesta nolikums

Alsungas novada sociālā dienesta nolikumu skatīt šeit: PDF fails

Alsungas novada Bāriņtiesas nolikums

Alsungas novada Bāriņtiesas nolikumu skatīt šeit: PDF fails

Alsungas novada pašvaldības nolikums

Alsungas pašvaldības nolikumu skatīt šeit: PDF fails

Par administratīvo atbildību Alsungas pagastā

Par administratīvo atbildību Alsungas pagastā skatīt šeit: PDF fails

Alsungas pagasta teritorijas plānojums

Alsungas pagasta teritorijas plānojumu skatīt šeit: PDF fails

Noteikumi "Par sociālās palīdzības sniegšanu Alsungas novada iedzīvotājiem"

Saistošos noteikumus "Par sociālās palīdzības sniegšanu Alsungas novada iedzīvotājiem" skatīt šeit: PDF fails

Saistošie noteikumi "Par sociālās palīdzības sniegšanu

Saistošos noteikumus lasīt šeit: PDF fails

Alsungas pašvaldības "Ētikas kodekss"

Alsungas pašvaldības "Ētikas kodeksu" var izlasīt šeit: PDF fails

Būvvalde

Nekustamā īpašuma nodoklis 2017. gadā

Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017. gadā"- šeit:

Saistošie noteikumi - Par Alsungas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Saistošie noteikumi Nr.13/2015 "Par Alsungas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"- šeit

Saistošie noteikumi - Par Alsungas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Saistošie noteikumi Nr.13/2015 "Par Alsungas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"- šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi