Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas paziņojums

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II. nodaļu „Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinātu 2021.gada PAŠVALDĪBU vēlēšanas, kas notiks 2021.gada 5. jūnijā tiek izsludināta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās sekojošos Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņos:
"BANGAS" - 2
"Bangas"-2, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
Nr. 557
2. VIDUSSKOLA
Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov.
Nr. 548
ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS
Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.
Nr. 551
ATPŪTAS CENTRS
"Atpūtas Centrs", Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.
Nr. 560
BITĪTE
"Bitīte", Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov.
Nr. 559
BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS
Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Nr. 567
ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE
Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.
Nr. 552
ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE
"Skolas Nams", Īvande, Īvandes pag., Kuldīgas nov.
Nr. 554
KABILES PAGASTA PĀRVALDE
"Spārītes", Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov.
Nr. 555
ĶIKURU PASTS
Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov.
Nr. 570
KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA
Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov.
Nr. 546
KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
Nr. 556
LU KULDĪGAS FILIĀLE
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.
Nr. 549
PADURES PAGASTA PĀRVALDE
"Arāji", Padure, Padures pag., Kuldīgas nov.
Nr. 561
PAGASTMĀJA
"Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.
Nr. 553
PELČU PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastlejas", Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov.
Nr. 562
RENDAS PAGASTA PĀRVALDE
"Vīgneri", Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.
Nr. 564
RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS
"Dārdedzes", Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov.
Nr. 565
SĀKUMSKOLA
"Sākumskola", Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov.
Nr. 563
SERMĪTES INTEREŠU CENTRS
"Sermītes Skola", Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov.
Nr. 558
SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS
Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov.
Nr. 550
SNĒPELES TAUTAS NAMS
"Pagastmāja", Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.
Nr. 568
TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE
"Gundegas 1", Turlava,Turlavas pag., Snēpeles pag., Kuldīgas nov.
Nr. 569
VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS
“Gaismas”, Vārmes pag., Kuldīgas nov.
Nr. 571
VIDUSSKOLA
Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.
Nr. 547

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldībā, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota, un tās pienākumus veic attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija. Tas nozīmē, ka Alsungā netiek veidota jauna komisija, jo iecirkņu komisijas pienākumus pilda esošā, ar Alsungas novada domes lēmumu apstiprinātā, vēlēšanu komisija.

Saskaņā ar iepriekšminēto likumu katra politiskā partija, vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa ( ne mazāk. kā 10 vēlētāji), vai novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk, kā septiņus kandidātus.
Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kuldīgas novada vēlēšanu komisijai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 102. kabinetā (vai vietējā pagasta pārvaldē) līdz 2021. gada 9.aprīlim izpildot pieteikuma veidlapu (saņemamas novada domē un pagastu pārvaldēs), kā arī Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv atbilstoši Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6., 7., 8. pantam.

• Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma (likuma 8.pants).
• Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi ( likuma 8. pants)

Informācija pa telefoniem
Novada VK priekšsēdētāja: I. Ozola, tālr. nr. 633 23561, mob. tālr. 27020961
Novada VK sekretāre: I. Firsova, tālr. nr. 633 20216, mob. tālr. 27020964,
Paziņojums sagatavots 08.03.2021.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi