Komitejas sēde

14. janvārī plkst. 16.00 notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēdes videokonference.
Tā kā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un MK rīkojumā ieteikts pašvaldībām izvērtēt iespēju veikt darbu attālināti, sēde notiks ZOOM platformā.

Darba kārtībā:
1. Par biedrības “Latvijas Aeroklubs” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai.
2. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
3. Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu.
4. Par 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
5. Par Alsungas novada 2021. gada kultūras projektu konkursa finansēšanu.
6. Par Alsungas novada 2021. gada projektu konkursa “Mēs Alsungai!” finansēšanu.
7. Par Alsungas novada domes finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektu konkursam.
8. Par saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
9. Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2021. gadā no janvāra līdz maijam.
10. Par Alsungas novada Daudzfunkcionālā dienas centra nolikuma apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”.
12. Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2022. gadam investīciju plānā.
13. Par ēkas Skolas ielā 11A 2.stāva pārseguma un jumta nesošo koka konstrukciju atjaunošanu, un jumta seguma atjaunošanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
15. Par zemes nomu.
16. Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-4”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu.
17. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Pils iela 10”, Alsungā, Alsungas novadā.
18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā.
19. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Skolas iela 11A”, Alsungā, Alsungas novadā.
20. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Raiņa iela 2”, Alsungā, Alsungas novadā.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Spaļi” zemes gabalu atdalīšanu.
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Stabi”, ar kadastra apzīmējumu 62420030017, sadalot zemes gabalu divās daļās.
24. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu IK “KAD PLUS”.
25. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu SIA “Fitness Harmonija”.
26. Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas ikgadējo atvaļinājumu.

Ja ir vēlme vai vajadzība piedalīties sēdē, lūgums līdz 14.janvāra plkst. 15.00 pieteikties rakstot ziņu e-pastā koordinatore@alsunga.lv un jums tiks nosūtīta saiti uz videokonferenci.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi