Komitejas sēde

Komitejas sēde

12. septembrī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēde.

Darba kārtība.
Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2019. gadā.
Par degvielas izdevumu atmaksu skolēnu vešanai.
Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par zemes nomu.
Par dzīvokļa Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu sadalīšanai.
Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu sadalīšanu divās daļās.
Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu izmantošanu.
Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamajiem īpašumiem.
Par grozījumiem informatīvā izdevuma “Alsungas ziņas” redkolēģijas sastāvā.
Par Alsungas vidusskolas un Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” ierakstīšanu uzņēmumu reģistrā.