Telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskā izsoles

Telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskā izsoles

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pils iela 1” būves “Administratīvā ēka” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās izsoles noteikumiem.

 1. Nomas objekts –  nekustamā īpašuma Pils iela 1 būves “Administratīvā ēka” (kad. Nr. 62420080366001 001) nedzīvojamās telpas. Lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.Nomas objekts ir kultūras piemineklis – atzīme “kultūras piemineklis”.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs 0.35 eiro par 1 m2   mēnesī (bez PVN).
 3. Izsoles objekts - telpas ar kopējo platību 59.00 m2:Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi.
 4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019. gada 30. augustaplkst. 10.00, Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
 5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
 6. Izsoles vieta un datums – “Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads (domes sēžu zālē), LV–3306, 2019. gada 30. augusts plkst. 10.00.
 7. Izsoles solis 0,01 EUR/m(nulle euro 1 cents par 1 m2).
 8. Reģistrācijas maksa 5,00 EUR, kas jāsamaksā līdz izsoles sākumam.
 9. objekta apskates vieta un laiks – “Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 63351342, 27813338.
 10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, kā arī Alsungas novada pašvaldības mājaslapā www.alsunga.lv.
 11. Kontaktpersona: nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane.