Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi dabas liegumam Diļļu pļavas

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi dabas liegumam Diļļu pļavas

2018. gada 3. decembrī plkst. 11.00 Alsungas novada domē (Pils ielā 1, Alsungā) notiks sanāksme par dabas lieguma „Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dabas aizsardzības plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Enviroprojekts”.

Dabas lieguma „Diļļu pļavas” teritorija atrodas Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē, kur dabisku procesu un cilvēka saimnieciskās darbības dēļ izveidojies Kurzemei raksturīgs zālāju tips, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzudis. Dabas liegumā sastopami dabiskie zālāji ar zilgano molīniju un stāvo vilkakūlu, kā arī kaļķaini zāļu purvi, un kadiķu audzes zālājos un virsājos. Lieguma teritorijā konstatētas dažādas orhideju un retu bezmugurkaulnieku sugas, kā arī septiņi īpaši aizsargājamu Eiropas Savienības nozīmes biotopu veidi, no kuriem lielāko platību aizņem Kurzemei raksturīgs biotops – Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, liegums ir nozīmīgs arī biotopa Kadiķu audzes zālājos un virsājos saglabāšanai.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un citus interesentus piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai izteiktu priekšlikumus un paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu, attīstību un izmantošanu.
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 10. decembrim, adresējot to plāna izstrādātājam SIA „Enviroprojekts” (adrese M. Nometņu iela 31, Rīga LV-1002, www.enviro.lv) vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai: liga@enviro.lv
Izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi