Bāriņtiesas kompetences

Bērna personisko interešu aizstāvība
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
• lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
• lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
• nosūta konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista:
o bērnu, ja bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
o personu, ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus, vai personu, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē;
• lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
• lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
• veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

 Domstarpību izšķiršana

• Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
• Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
• Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības;
• Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
• Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai, ja:
~ pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole;
~ saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību vai vardarbīgu kontroli;
~ pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība;
~ saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu.
• Ja tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību noteiktajā termiņā prasība nav celta vai pantā minētā tiešā vai netiešā vardarbība nav novērsta citā veidā, bāriņtiesa var izvērtēt bērna vecāka vai aizbildņa rīcības atbilstību bērna interesēm.

Piekrišana paternitātes atzīšanai
Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:
• bērna māte mirusi;
• bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Bērna mantisko interešu aizsardzība
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:
• lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
• lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
• lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
• lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
• lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
• ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
• lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
• lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
• veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana
Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:
• ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
• bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
• vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
• vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
• konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, ņemot vērā bērna intereses.

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, ja:
• viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
• vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.

Audžuģimene
Bāriņtiesa lemj par:
• ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
• audžuģimenes statusa piešķiršanu;
• bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
• bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
• bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
• bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
• bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
• abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
• radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
• radušies citi neatliekami gadījumi.

Adopcija
Bāriņtiesa lemj par:
• personas atzīšanu par adoptētāju;
• brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
• to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
• bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
• pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
• adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma
Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Aizgādņa iecelšana
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
• personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
• personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
• personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
• promesošas vai pazudušas personas mantai;
• testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi