Atkārtota MEŽNIECĪBAS izsole

    Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdodnekustamo īpašumu "Mežniecība'' Alsungā , Alsungas novadā, kas sastāv no 2 apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 1.50 ha un administratīvās ēkas un piecām palīgēkām un ir reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījumā uz Alsungas novada domes vārda nodalījumā Nr.1000 00152768 ar kadastra numuru 6242 009 0332

Izsole notiks 2015.gada 31.maijā plkst. 15.00, izsoles nosacītā cena 12000.00 EUR, nodrošinājums 1200.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00EUR.

Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2016.gada 31.maijam plkst. 15.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par nekustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda. Objekta apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''

Izsoles noteikumi- šeit:

Autobusa ISUZU izsole (atkārtota)

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- autobusu pasažieru ''ISUZU TURQUOISE''

Izsole notiks 2015.gada 24.septembrī plkst. 14.30, izsoles nosacītā cena 19200.00 EUR, nodrošinājums 1920.00 EUR, reģistrācijas maksa 7.00 EUR.

Atsavināšanas metode - pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 24.septembrim plkst. 14.30

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

Autobusa apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''

Izsoles noteikumi- šeit:

Autobusa ISUZU izsole

 

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- autobusu pasažieru ''ISUZU TURQUOISE''

Izsole notiks 2015.gada 20.augustā plkst. 14.30, izsoles nosacītā cena 24000.00 EUR, nodrošinājums 2400.00 EUR, reģistrācijas maksa 7.00 EUR.

Atsavināšanas metode - pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 20.augustam plkst. 14.30

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

Autobusa apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''

Izsoles nolikums- šeit:

Atkārtota mežniecības izsole

 

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Mežniecība'' Alsungā , Alsungas novadā, kas sastāv no 2 apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 1.50 ha un administratīvās ēkas un piecām palīgēkām un ir reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījumā uz Alsungas novada domes vārda nodalījumā Nr.1000 00152768 ar kadastra numuru 6242 009 0332

 

Izsole notiks 2015.gada 9.jūlijā plkst. 15.00, izsoles nosacītā cena 18000.00 EUR, nodrošinājums 1800.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00EUR.

Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 9.jūlijam plkst. 15.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par nekustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda. Objekta apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''

Izsoles noteikumi (atkārtoti)- šeit:

Atkārtota autobusa izsole

 Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- autobusu pasažieru ''ISUZU TURQUOISE''

Izsole notiks 2015.gada 21.maijā plkst. 14.30, izsoles nosacītā cena 28000.00 EUR, nodrošinājums 2800.00 EUR, reģistrācijas maksa 7.00EUR.

Atsavināšanas metode - pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 21.maijam plkst. 14.30

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungasnovada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

Autobusa apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.

Izsoles noteikumi- šeit:

Atkārtota MEŽNIECĪBAS izsole

 '' Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Mežniecība'' Alsungā , Alsungas novadā, kas sastāv no 2 apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 1.50 ha un administratīvās ēkas un piecām palīgēkām un ir reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījumā uz Alsungas novada domesvārda nodalījumā Nr.1000 00152768 ar kadastra numuru 6242 009 0332

 

Izsole notiks 2015.gada 7.maijā plkst. 16.00, izsoles nosacītā cena 20000.00 EUR, nodrošinājums 2000.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00EUR.

Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 7.maijam plkst. 16.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par nekustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda. Objekta apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''

Atkārtotās izsoles noteikumi- šeit:

Autobusa ISUZU TURQUOISE izsole

 ''Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- autobusu pasažieru ''ISUZU TURQUOISE''

Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 14.30, izsoles nosacītā cena 35000.00 EUR, nodrošinājums 3500.00 EUR, reģistrācijas maksa 7.00EUR.

Atsavināšanas metode - pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 23.aprīlim plkst. 14.30

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

Izsoles noteikumi- šeit:

Mežniecības izsole

Alsungas novada dome nodod atsavināšanai atklātā atkārtotā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Mežniecība'' Alsungā , Alsungas novadā, kas sastāv no 2 apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 1.50 ha un administratīvās ēkas un piecām palīgēkām un ir reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījumā uz Alsungas novada domes vārda nodalījumā Nr.1000 00152768 ar kadastra numuru 6242 009 0332.

Izsole notiks 2015.gada 5.martā plkst. 15.00, izsoles nosacītā cena 21440.00 EUR, nodrošinājums 2144.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00EUR.
Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 5.martam plkst. 15.00.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .
Objekta apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''
 
Iepirkuma nolikums- šeit:

Mežniecības izsole

 Alsungas novada dome nodod atsavināšanai atklātā atkārtotā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Mežniecība'' Alsungā , Alsungas novadā, kas sastāv no 2 apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 1.50 ha un administratīvās ēkas un piecām palīgēkām un ir reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījumā uz Alsungas novada domes vārda nodalījumā Nr.1000 00152768 ar kadastra numuru 6242 009 0332.

Izsole notiks 2015.gada 5.martā plkst. 15.00, izsoles nosacītā cena 21440.00 EUR, nodrošinājums 2144.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00EUR.
Atsavināšanas metode - objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2015.gada 5.martam plkst. 15.00.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .
Objekta apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''
 
Iepirkuma nolikums- šeit:

Atkārtota izsole

 Paziņojums par kustamās mantas atkārtotu izsoli

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu - vieglo automašīnu Citroen Xsara, izgatavošanas gads 2001, nosacītā cena - 230.00 euro (t.sk. PVN), nodrošinājums 2.30 euro, dalības maksa -7,00 euro, izsoles solis - 30,00 euro.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Alsungas novada domes kontā: reģ.Nr.90000036596 kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē .
 
Izsole notiks 2014. gada 10. aprīlī plkst. 14.30 Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:
vai pašvaldībā pie sekretāres, informācija pa tālr. 27813338, automašīnu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 29386460. Pieteikumus pieņems Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā līdz 10.04.2014. plkst. 14.30.
 
Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

Kokmateriālu izsole

Alsungas novada dome rīko KOKMATERIĀLU IZSOLI.
Apjoms 72 m3, sākumcena Ls 1700,-.
Kokmateriālu apskate krautuvē 20.augustā plkst. 11.00.
Izsole notiks šā gada 21.augustā plkst. 16.00 Pils ielā 1, Alsungā.
Noteikumi un kontaktinformācija šeit:

Ford Transit izsole

 Paziņojums par kustamās mantas izsoli

      Alsungas novada dome ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu – autobuss pasažieru  automašīnu Ford Transit, izgatavošanas gads 2000, nosacītā cena – LVL 800.00 (t.sk. PVN), nodrošinājums LVL 80,00, dalības maksa – LVL 5,00 , izsoles solis - LVL 50,00.
       Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Alsungas novada domes kontā: reģ.Nr.90000036596  kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē . Izsole notiks 2013. gada 16. decembrī plkst. 14.30 Alsungas novada domē, Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas  novads.
      Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.alsunga.lv vai  pašvaldībā pie sekretāres, informācija pa tālr. 27813338, automašīnu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 29386460 Pieteikumus pieņems  Alsungas novada domē, Pils  ielā 1, Alsungā  līdz 16.12.2013. plkst. 14.30.
      Samaksa nedēļas  laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:
 

Atkārtota izsole

Paziņojums par kustamās mantas atkārtotu izsoli

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu - vieglo automašīnu Citroen Xsara, izgatavošanas gads 2001, nosacītā cena - 455.00 euro (t.sk. PVN), nodrošinājums 45.50 euro, dalības maksa -7,00 euro, izsoles solis - 30,00 euro. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Alsungas novada domes kontā: reģ.Nr.90000036596 kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē .
 
Izsole notiks 2014. gada 20. februārī plkst. 14.30 Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.alsunga.lv vai pašvaldībā pie sekretāres, informācija pa tālr. 27813338, automašīnu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 29386460. Pieteikumus pieņems Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā līdz 20.02.2014. plkst. 14.30.
 
Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.
Ar automašīnas Citroen Xsara atkārtotas izsoles noteikumiem varat iepazīties šeit:
 
Alsungas novada dome ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu - autobuss pasažieru automašīnu Ford Transit, izgatavošanas gads 2000, nosacītā cena - 1067.00 euro (t.sk. PVN), nodrošinājums 106.70 euro, dalības maksa - 7,00 euro , izsoles solis - 30,00 euro.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Alsungas novada domes kontā: reģ.Nr.90000036596 kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē . Izsole notiks 2014. gada 20. februārī plkst. 14.30 Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.alsunga.lv vai pašvaldībā pie sekretāres, informācija pa tālr. 27813338, automašīnu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 29386460.Pieteikumus pieņems Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā līdz 20.02.2014. plkst. 14.30.
 
Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.
 
Ar autobusa Ford Transit atkārtotas izsoles noteikumiem varat iepazīties šeit:
 

Iepirkums Raiņa ielā

Ar Nolikumu "Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā" varat iepazīties šeit:

Kokmateriālu izsole

Alsungas novada dome rīko kokmateriālu izsoli. Apjoms 102 m³, sākumcena Ls 3000. Kokmateriālu apskate krautnē 6. augustā 11.00, izsole Pils ielā 1, Alsungā 7. augustā 16.00. Ar noteikumiem varat iepazīties šeit:

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi