Alsungas pamatskola

Alsungas pamatskola

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis/fakss:   lietvedība 63351127. 

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Skolas direktore: Undīne Priedoliņa, tālr.  mob.tālr.  25974446

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Lietvede: Diāna Kalniņa tālr. 63351127, e-pasts: vidusskola@alsunga.lv.

 

 

Par skolu

Pirmās ziņas par skolu Alšvangā ir no 1567. gada, kad Alšvangas muižas īpašnieks Frīdrihs fon Kanics ir licis uzcelt baznīcu, mācītājmāju un skolu. Tas padara skolu par vecāko zināmo skolu Kuldīgas rajonā. Alšvangas skola celta 1875. gadā. Laikā no 1984. – 1986. gadam tiek uzbūvēta jaunā Alsungas vidusskolas ēka, tā ir projektēta tā, lai spētu uzņemt līdz 470 skolēnu. Ziņas par Alsungas vidusskolas direktoriem adresē - Skolas iela 11, Alsunga:

- Jānis Preiss-Prūsis no 1974. – 2003.;

- Lija Baumane 2003. – 2018.;

- Vigra Leismane 2018. – 2020.;

- Undīne Priedoliņa 2020. - pašlaik.

2008. gadā Alsungas vidusskola izturēja konkursu un ir viena no “UNECSO” asociēto skolu projektā iesaistītajām izglītības iestādēm.
2020./2021. mācību gadā Alsungas vidusskolā mācās 94 skolēni un strādā 19 pedagogi, 3 atbalsta personāla darbinieki – skolas medmāsa, logopēds, jaunatnes lietu speciāliste un 16 tehniskie darbinieki. Alsungas vidusskolas direktore Undīne Priedoliņa.
Alsungas vidusskola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu (21011111) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo programmu (31011011).

Skolā kā viens no galvenajiem saziņas līdzekļiem tiek izmantota e-klase, kurā iespējams redzēt skolēna sekmes, lasīt skolotāja ziņojumus, sekot līdzi mācību stundu sarakstam, redzēt mājas/patstāvīgā darba uzdevumus, kā arī sazināties savā starpā.

 

Alsungas vidusskolas piedāvājumi

1) darboties interešu izglītības programmās: Datorika, Novadmācība, Tautiskās dejas, Sporta pulciņš, Mazpulki, Ansamblis, kā arī Jaunsardzē un folkloras kopā "Suitiņi" (interešu izglītības sarakstu skatīt šeit.)

2) iesaistīties jauniešu centra aktivitātēs;

3) skolēnu autobusu nokļūšanai uz skolu un mājās (autobusu saraksts jau šeit);

4) pašvaldības un valsts finansētu skolēnu ēdināšanu.

Dokumenti

Alsungas vidusskolas nolikums - šeit

Iesniegumi  uzņemšanai izglītības iestādē - šeit

Alsungas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums - šeit

Alsungas vidusskolas darba plāns 2020./2021. mācību gadam - šeit

Alsungas vidusskolas mācību stundu saraksts - šeit

Alsungas vidusskolas mācību stundu laiki - šeit 

Alsungas vidusskolas mācību priekšmetu pedagogu papildus mācību pasākumu (konsultāciju) saraksts - šeit

 

Autobusu maršruti un atiešanas laiki jaunajā 2020. - 2021. mācību gadā

Autobusu maršruti un atiešanas laiki                                                                                                 

Projekti

ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)
Projekta mērķis ir sekmēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu un prevenciju, sniedzot izglītojamiem individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada beigām līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:
• PMP riska izglītojamo datu bāzes ieviešana un izmantošana;
• valsts un pašvaldības institūciju iesaistīšanās PMP preventīvo un intervences pasākumu īstenošana;
• pedagogu un atbalsta personāla kompetences un kapacitātes darbā ar PMP riska izglītojamiem uzlabošana;
• vienaudžu un jauniešu līderu atbalsta palielināšana PMP riska jauniešiem;
• vecāku iesaistīšana izglītojamo izglītības un sociālo problēmu risināšanā;
• palīdzības sniegšana ģimenēm, kurām ir ierobežotas finansiālās iespējas pamatvajadzību nodrošināšanā izglītojamiem;
• individuālu un konkrētām situācijām atbilstošu atbalsta pasākumu īstenošana PMP riska izglītojamiem.
Sasniegtie rezultāti:
Alsungas vidusskolas vairākiem skolēniem ar mācību grūtībām, tika sniegti atbalsta pasākumi mācību pārtraukšanas samazināšanai. Tika nodrošinātas individuālas konsultācijas attiecīgā mācību priekšmetā, kas veicināja sekmīgu kontroldarbu nokārtošanu.


ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001)
Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Galvenās darbības
• Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
• Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Sasniegtie rezultāti:
Alsungas vidusskola ir sniegusi skolēniem atbalsta pasākumus STEM un vides joma skolā uz vietas piedāvājot praktiskas nodarbības , kā arī dodoties mācību vizītēs uz dažādām iestādēm, piemēram, Ventspils digitālo centru, “ZINOO” centru Liepājas filiāli un citur, kas veicināja izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Skola iesaistās kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”. "Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Alsungas vidusskolas prezentācija

https://www.youtube.com/watch?v=2hIKl0VNiLo

Alsungas vidusskola aicina vecākus pieteikt skolēnus 1. klasei

Alsungas vidusskola aicina pieteikt topošos pirmklasniekus mācībām 1. klasē 2021./2022. mācību gadā.
Lieliska iespēja mācīties nelielu skolēnu skaitu klasēs un saņemt individuālu atbalstu mācībās. Piedāvājam interešu izglītības programmas (sporta pulciņu, novadmācību, datoriku, tautiskās dejas u.c.), logopēda nodarbības, kā arī pagarinātās dienas grupu un skolēnu autobusu nokļūšanai uz skolu un mājās.

Skolas telpās atrodas arī Mūzikas skola, kas piedāvā skolēniem apgūt klavierspēli, ģitāras spēli, akordeona spēli un vizuāli plastisko mākslu.

Nāc mācīties Alsungas vidusskolā, kur tevi sagaidīs:

- Izzināšanas prieki;
- Radoša un atklājumiem bagāta mācīšanās;
- Ērta, draudzīga un patīkama skolas vide;
- Pieredzes bagāts skolotāju kolektīvs.

Laipni gaidīsim!
Saziņai: vidusskola@alsunga.lv 
63351127, 27160496

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi