2020. gada budžets

Saistošie noteikumi "Par Alsungas novada budžetu 2020. gadā" - šeit

1. pielikums- 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāme - šeit

2. pielikums- Ziedojumi un dāvinājumi - šeit

3. pielikums- Alsungas novada pašvaldības 2020. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados - šeit

4. Paskaidrojuma raksts - šeit