Alsungas novada domes Noteikumi

 

 

Noteikumu numurs un nosaukums

Pirmreizējs dokuments

vai grozījumi

Pieņemšanas datums

Lēmuma Nr.

Zaudējuši spēku datums

001

Alsungas novada domes, tās struktūrvienību

un iestādes darba kārtības noteikumi

pirmreizējs

 20.08.2009

5

 

002

Grozījumi 08.12.2009. Alsungas novada

domes, tās struktūrvienību un darba

kārtības noteikumos

grozījumi

 22.03.2012

3#18

 

003

Alsungas novada domes, tās struktūrvienību

un iestādes darba kārtības noteikumi

pirmreizējs

 13.12.2012

15#6

 

004

Alsungas novada domes, tās struktūrvienību

un iestāžu darba kārtības noteikumi

pirmreizējs

 26.03.2015

3#10

 

005

Noteikumi Veicot Civilstāvokļa aktu reģistrāciju

pirmreizējs

 24.03.2011.

4#14

 

006

Alsungas novada domes Biblotēkas lietošanas noteikumi

pirmreizējs

 28.04.2011

5#14

 

007

Noteikumi “Kārtība, kādā Alsungas novada

dome nosaka un sadala valsts budžeta

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

izmaksām”

pirmreizējs

 14.11.2011

14#2

 

008

Grozījumi 14.11.2011. noteikumos “Kārtība,

kādā Alsungas novada dome nosaka un

sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu

darba samaksai un valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām izmaksām”

grozījumi

 30.01.2013

1#9

 

009

Noteikumi “Kārtību, kādā notiek pašvaldības

nekustamā īpašuma atsavināšanas process un

atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu

izlietošana Alsungas novada pašvaldībā"

pirmreizējs

 27.09.2012

11#6

 

010

Noteikumi “Par kārtību, kādā Alsungas novada

pašvaldības amatpersonas un darbinieki

izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”

pirmreizējs

 27.09.2012

11#7

 

011

Noteikumi Par kārtību, kādā Alsungas novada

pašvaldības amatpersonas un darbinieki

izmanto pašvaldības mantu finanšu resursus

pirmreizējs

 24.11.2016

14#8

 

012

Noteikumi Par Alsungas Muzeja krājumu

pirmreizējs

 24.07.2014

9#3

 

013

Kārtība kā organizējami Alsungas novada

domes iestāžu un struktūrvienību publiskie

pasākumi

pirmreizējs

 19.06.2014

8#4

 

014

Kārtība atļaujas saņemšanai publisku 

pasākumu organizēšanai Alsungas novadā

pirmreizējs

 19.06.2014

8#4

 

015

NOTEIKUMI PAR INFORMATĪVĀ IZDEVUMA

“ALSUNGAS ZIŅAS” APKOPOŠANU UN

NODOŠANU TIPOGRĀFIJĀ

pirmreizējs

 19.06.2014

8#5

 

 015a

NOTEIKUMI PAR INFORMATĪVĀ IZDEVUMA “ALSUNGAS ZIŅAS” APKOPOŠANU UN NODOŠANU TIPOGRĀFIJĀ GROZĪJUMI

grozījumi

15.02.2018

2#11

 

016

Noteikumi Par informācijas uzturēšanu

Alsungas novada pašvaldības mājas lapā

pirmreizējs

 19.06.2014

8#6

 

017

Noteikumi par reprezentācijas izdevumu

uzskaites un norakstīšanas kārtību

Alsungas novada  pašvaldības iestādēs

un struktūrvienībās

pirmreizējs

 26.03.2015

3#9

 

018

Alsungas novada pašvaldības informācijas

tehnoloģiju drošības noteikumi

(Ierobežota informācija)

pirmreizējs

 27.08.2015

8#7

 

019

Noteikumi par Alsungas novada domes

medībutiesību nomas piešķiršanu

pirmreizējs

             24.11.2016

14#12

 

020

Noteikumi Par skaidras naudas uzskaiti un

kases operācijām Alsungas novada domē

pirmreizējs

 29.12.2016

16#2

 

021

Noteikumi par inventarizācijām

pirmreizējs

 29.12.2016

16#6

 

022

Noteikumi par Maksas pakalpojumu izmaksu

aprēķināšanas metodika un pakalpojumu

maksas apstiprināšanas kārtību

pirmreizējs

 21.09.2017

17#9

 

023

Noteikumi “Kārtība, kādā organizē auto

apmācību Alsungas vidusskolā

11.un 12.klases skolēniem”

pirmreizējs

 13.12.2012

15#1

 

024

Noteikumi Kārtība, kādā organizē auto

apmācību Alsungas vidusskolā

11.un 12.klases skolēniem

pirmreizējs

 20.10.2017

18#14

 

025

Noteikumi Par Alsungas novada zemes

iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību

Pirmreizējs

 21.12.2017

20#7

 

026

Kultūras nama iekšējās kārtības noteikumi

pirmreizējs

 13.12.2012

15#5

 

027

Noteikumi “Pārējiem” ēdināšanas pakalpojuma saņēmējiem

pirmreizējs

 25.02.2016

2#2

 

 028

Noteikumi "Kārtība, kādā Alsungas novada domē tiek organizēta autobusu izmantošana"

pirmreizējs

19.07.2018

7#11

 
029

Korupcijas un interešu konflikta riska ziņošanas noteikumi Alsungas novada domē

pirmreizējs

20.12.2018

15#14

 
030  Ētikas kodekss   pirmeizējs 20.12.2018  15#12   
031 Noteikumi "Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada domē" pirmeizējs 20.12.2018 15#15