Autoruzraudzības veikšana objektā Alsungas pils Dienvidu korpusa glābšana un restaurācija – I kārta

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8 panta 7,8. daļas kārtībā.

Sarunu procedūra

Iepirkuma veids

Pakalpojums

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Alsungas novada domes projektu vadītājs – teritorijas plānotājs Ronalds Veiss, tālr.20270718, e-pasts: ronalds.veiss@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND/2018/SP-1/ERAF 

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Autoruzraudzības veikšana objektā “Alsungas pils Dienvidu korpusa glābšana un restaurācija – I kārta”

Iepirkuma rezultāts

Ziņojums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums - šeit

Vienošanās - šeit

Vienošanās Nr.2 - šeit

Vienošanās Nr.3 - šeit 

Kombinētā granulu/malkas apkures katla piegāde un uzstādīšana un vecā katla demontāža Raiņa iela 2, Alsungā, Alsungas novadā

Publikācijas datums

 2018. gada 6. septembris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Piegāde

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2018/4

Paredzamā iepirkuma priekšmets

“Kombinētā granulu/malkas apkures katla piegāde un uzstādīšana un vecā katla demontāža Raiņa iela 2, Alsungā, Alsungas novadā”

CVP kods

42160000-8,45331110-0

Piedāvājums spēkā līdz

 2018.gada 20.septembris plkst. 14.00

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- viszemākā līgumcena

Pielikumi

Nolikums - šeit 

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

 

Malkas piegāde

Publikācijas datums

2018.gada 13.jūlijs

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Piegāde

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2018/3

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Malkas piegāde

CVP kods

03413000-8.

Piedāvājums spēkā līdz

 2018.gada 27.jūlijam plkst. 14.00

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- viszemākā līgumcena

Pielikumi

Nolikums - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm

Publisko iepirkuma likuma 19.pants, 2017.gada 20.jūnija Ministra kabineta noteikumi Nr.353 " Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"Alsungas novada dome izsludina pieteikšanos "Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm" saskaņa ar izstrādāto nolikumu un pielikumiem.

Nolikums -šeit

Pielikumi - šeit

Termiņu piedāvājumu iesniegšanai noteikts līdz 14.08.2018. plkst. 14.00.

Autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūve Alsungas novadā - PĀRTRAUKTS

Publikācijas datums

2018. gada 29. maijs 

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Paklpojums

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2018/2/ERAF

Paredzamā iepirkuma priekšmets

‘’Autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūve Alsungas novadā”

CVP kods

45233300-2

Piedāvājums spēkā līdz

 2018.gada 14.jūnija plkst. 15.00

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums - šeit

Būvprojekts - šeit

Būvdarbu apjomi - šeit

Skaidrojošais apraksts - šeit

Pielikums 1 - šeit

Pielikums 2 - šeit

Pielikums 3 - šeit

Pielikums 4 - šeit

Pielikums 5 - šeit

Pielikums 6 - šeit

Pielikums 7 - šeit

Pielikums 8 - šeit

Pielikums 9 - šeit

 

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

 

 

Alsungas vidusskolas sporta zāles jumta seguma vienkāršotā atjaunošana Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novadā

 

Publikācijas datums

2018. g. 27. aprīlis

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Paklpojums

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2018/1

Paredzamā iepirkuma priekšmets

“Alsungas vidusskolas sporta zāles jumta seguma vienkāršotā atjaunošana Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novadā”

CVP kods

45260000-7

Piedāvājums spēkā līdz

 2018.gada 21.maija plkst. 15.00

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi  Nolikums

Skolas jumts - šeit

Skaidrojošais apraksts - šeit

Apliecinājuma karte - šeit

Pielikums - šeit

 

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums  - šeit

Muzeja ieejas mezgla pārbūve informācijas centra izveidei

 

Publikācijas datums

2017. gada 27. decembris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2017/6/INTERREG

Paredzamā iepirkuma priekšmets

’Muzeja ieejas mezgla pārbūve informācijas centra izveide "

CVP kods

4500000-7

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 2018. gada 17. janvārim plkst. 11.00

Vērtēšanas kritēriji

 Saimnieciski visdevīgākais piedāvājums -zemākā cena

Pielikumi

Nolikums - šeit

Pielikumi - šeit 

                  šeit

                 šeit 

Jautājumi un atbildes

Sakarā ar to, ka 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā ‘’Par valsts sociālo apdrošināšanu” lūdzam pretendentus ņemt vērā likuma grozījumus un ņemt vērā šī brīža spēkā esošo sociālā nodokļa likmi, t.i.24.09%.

Jautājums
Nolikuma 9.4.7. punktā teikts, ka Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 4. pielikumā noteiktajai formai.
taču šī forma neatbilst Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBn 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtības" 5. pielikumā noteikto lokālās tāmes formu. (ir izdalīti atsevišķi Materiālu, būvgružu transporta izdevumi) . Jautājums. Vai finanšu piedāvājumā ir jāizdala atsevišķi materiālu, būvgružu izmaksas?

Atbilde
Lūdzam Jums ņemt vērā šī brīža būvnormatīvus .Un tā kā pēc 5. pielikuma nav jāizdala atsevišķi materiālu un būvgružu izmaksas. Tad arī finanšu piedāvājumā nav jāizdala atsevišķi.
Ailē jābūt būtu kā 5. pielikumā( LBN 501-17):
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit 

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums - šeit

Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi

Publikācijas datums

2017. gada 15. decembris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2017/5/ERAF

Paredzamā iepirkuma priekšmets

"Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi"

CVP kods

45260000-7

Piedāvājuma iesniegšanas datums

 2018. gada 22. janvāris plkst. 13.00

Vērtēšanas kritēriji

 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - zemākā cena

Pielikumi

Nolikums  - šeit

Pielikumi 

Dokuments 1 - šeit

Dokements 2 - šeit

Dokuments 3 - šeit

Dokuments 4.1. - šeit

                 4.2. - šeit 

                 4.3. - šeit

                 4.4. - šeit

Dokuments 5 - šeit

Pils tāme - šeit

Apsekošana un inventarizācija - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums -šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums -šeit

Vienošanās Nr.1 - šeit

Vienošanās Nr.2 - šeit

Vienošanās Nr.3 - šeit

Vienošanās Nr.4 - šeit

Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Alsungas novada administratīvajā teritorijā

Publikācijas datums

 2018.gada 2.novembris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma kārtībā.

Iepirkuma veids

Pakalpojums

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2018/5

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Alsungas novada administratīvajā teritorijā

CVP kods

90511000-2

Piedāvājums spēkā līdz

 2018.gada 5.decembris plkst. 13.00

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums-kritēriji

Pielikumi

Nolikums - šeit

Pielikums 1 - šeit

Pielikums 2 - šeit

Pielikums 3 - šeit

Pielikums 4 - šeit

Pielikums 5 - šeit

Pielikums 6 - šeit

Pielikums 7 - šeit

Pielikums 8 - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums - šeit

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi