Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Pils ielā 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
Tālrunis: 29831365, 29266239
E-pasts: dzimtsaraksti@alsunga.lv 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00 12.45-17.00
Piektdienās: 8.00-15.00

Darbinieki: Ināra Staņislavčika, nodaļas vadītāja

PAKALPOJUMI

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu - šeit 

Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā:

1.bijušā laulātā miršanas apliecību;

2.dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

3.likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā 32., 35., 37.un 38. pantā norādīto šķēršļu.

Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt Civillikumā 41 .pantā minēto minimālo termiņu.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā

Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā.

Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli laulības noslēgšanai Latvijā ir derīgs sešus mēnešus no tā izdošanas dienas, ja dokumentā nav norādīts īsāks derīguma termiņš.

Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai garīdznieks laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

Laulību ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām

1.Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek veikta pēc personu lūguma.

2.Vietai, kurā personas vēlas noslēgt laulību, jābūt piemērotai.

3.Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, attiecīgās laulību reģistrācijas vietas piemērotība laulības reģistrācijai jāsaskaņo ar Alsungas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

4.Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības reģistrācijai piemērotus, vai atbilstošus apstākļus.

5.Pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, tas neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu, iekārtošanu un citus papildus pakalpojumus.

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Paziņojot par bērna piedzimšanu, iesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu.

Personas, kurām ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Bērna vārds, uzvārds un tautība

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ziņas par bērna vecākiem

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1)laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;

2) paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;

3) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;

4) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.

Ja bērna māte Civilstāvokļa akta reģistrācijas likuma 34. panta otrās daļas 4. punktā minētajā laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta saskaņā ar Civilstāvokļa akta reģistrācijas likuma 34. panta otrās daļas 1. punktu.

4. Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.

1.Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

2.Reizē ar dzimšanas apliecības saņemšanu ir iespēja deklarēt bērnam dzīvesvietu.

3.Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Paziņojot par miršanas faktu, dzimtsarakstu nodaļā paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošo dokumentu un iesniedz:

•mirušās personas personu apliecinošu dokumentu;

•medicīnas apliecību par perinatālās nāves iestāšanos, ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni.

Par miršanas faktu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā minētās iestādes vai cita juridiskā persona paziņo rakstiski.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību.

Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības,izziņas vai izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem.

Ieinteresētā persona iesniedz (nosūta) iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai, kur glabājas attiecīgais reģistrs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi, nepieciešamā dokumenta sastādīšanas gadu un vietu, kā arī dokumenta nepieciešamības pamatojumu.

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

1.vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2.persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;

3.persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4.persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5.persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;

6.personai mainīts dzimums;

7.viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1.personu apliecinošs dokuments;

2.iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu;

3.nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai;

4.fotogrāfija 4,5x3,5 cm;

5.kvīts par valsts nodevas samaksu.

6.Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.

7.Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

8.Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

9.Ja dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai bāriņtiesas lēmumu.

10.Saskaņā ar mātes vai pilngadīgas personas iesniegumu ierakstu par bērna tēvu, ja tas izdarīts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā, anulē, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas atzinumu.

Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai atcelšanu, tiek izdarītas izmaiņas dzimšanas reģistrā un izdota jauna dzimšanas apliecība.

Informācija par pabalstiem

Pašvaldības sociālais pabalsts - tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam, vai vienam no audžu ģimenes vecākiem, pie nosacījuma, ka abu vai viena vecāka, aizbildņa vai audžu ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir euro 200 (sākot ar 2021.gada 1.janvāri),- par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā. Lai saņemtu pabalstu, personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Alsungas novada domē jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu un bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

Valsts bērna piedzimšanas pabalsts ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.pantu un MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1546 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Tas ir vienreizējs pabalsts.To piešķir:

•vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods;

•aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Cik liels ir pabalsts? Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 euro par katru bērnu.

Pieprasot bērna piedzimšanas pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu,vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja:

•vārds, uzvārds;

•personas kods;

•deklarētās dzīvesvietas adrese;

•tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

•kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

•pieprasītā pabalsta veids (bērna piedzimšanas pabalsts);

2. bērna:

•vārds, uzvārds;

•personas kods.

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija). Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā legalizācija nav nepieciešama.

Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

Pašvaldības sociālais pabalsts - pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā dzīves vieta pirms miršanas ir bijusi Alsungas novada administratīvā teritorija. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs. Apbedīšanas pabalsts ir 43,-euro. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Alsungas novada domē jāiesniedz iesniegums un miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) .

Tiesības saņemt Valsts apbedīšanas pabalstu ir:

•apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

•apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;

•ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Pieprasot apbedīšanas pabalstu, jāiesniedz iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

6. mirušās personas vārds uzvārds, personas kods un miršanas datums.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrētās personas tiesībām uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem vai valsts sociālajiem pabalstiem, VSAA ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.

Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas.

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā.

Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā.

Ja apdrošinātā personas bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu.

Apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā .

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā. Tiesības uz vienreizējo pabalstu ir tad, ja mirušā laulātā nāves dienā pārdzīvojušais laulātais arī ir šajā likumā noteiktās pensijas saņēmējs.

x
Alsungas novada pašvaldības mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit. Labi