Alsungas vidusskola

Alsungas vidusskola

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis:  direktore   63351347,

Tālrunis/fakss:   lietvedība 63351127.

http://www.alsungasvidusskola.lv/ 

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Skolas direktore: Vigra Leismane, tālr. 63351347, mob.tālr. 29342119.

Direktores vietniece: Aīda Vanaga tālr. 26397069,

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Lietvede: Diāna Kalniņa tālr. 63351127, e-pasts: vidusskola@alsunga.lv.

 

 

Alsungas vidusskolas prezentācija

https://www.youtube.com/watch?v=2hIKl0VNiLo

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem nav attiecināma.

 

Pakalpojuma

ID

Pakalpojuma unificētais nosaukums

Citi nosaukumi

Pakalpojuma precizētais unificētais īsais apraksts

Normatīvie akti

38

 

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana (vietu piešķiršana):

- vispārējās vidējās izglītības iestādē;

MK 13.10.2015 noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

40

 

Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.

 

41

 

Izziņa par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm, tai skaitā izziņas sniegšana personas nākamajai izglītības iestādei.

 

42

 

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana.

 

47

 

Informācija par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par:

- bērnu nodrošināšanu ar pamatizglītību atbilstoši bērna dzīvesvietai un jauniešu iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību.

- iespējas skolēniem brīvajā laikā piedalīties profesionāli vadītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un pulciņos ;

- izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem;

- sabiedrības un vecāku  līdzdalības iespējām izglītībā.

 

164

 

Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana

Arhīva informācijas sniegšana

Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar izglītības iestādes arhīva fondos esošajiem dokumentiem. Dokumentu kopiju un izziņu izgatavošana, skenēšana.

Arhīvu likums;

Informācijas atklātības likums

167

 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana ikdienas un ārkārtas situācijās.

 

Iesniegumu likums

182

 

Profilaktiskā veselības aprūpe un neatliekamā medicīniskā palīdzība izglītības iestādēs

 

Skolas māsa izglītības iestādē:

- sniedz pirmo palīdzību;

- ja izglītojamajam konstatē veselības traucējumus, atbrīvo viņu no mācību stundām vai nodarbībām;

- nodrošina klātbūtni izglītības iestādes rīkotajos ārpusstundu sporta pasākumos.

MK 23.03.2010 noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”

 

Dokumenti

Alsungas vidusskolas nolikums - šeit

Iesniegumi  uzņemšanai izglītības iestādē šeit

Iespēja pieteikt Interešu izglītības programmas

Alsungas novada dome un izglītības pārvalde izsludina interešu izglītības programmu pieteikumu 2018./2019. mācību gada 1. semestrim.

Interešu izglītības programmu izveide 2018./2019.m.g.
Programmu izvērtēšanā noteikta prioritāte mūsdienīgu, netradicionālu, inovatīvu programmu finansēšana.
Ik viens no Jums tiek aicināts izstrādāt interešu izglītības autorprogrammas 2018./2019.m.g. 
Pielikumā: Pieteikums un programmas paraugs (www.alsunga.lv)
• ievads, kurā ir jāapraksta īsa analīze par programmas realizāciju (ja programma jau ir realizēta iepriekš); interešu izglītības programmas veids, interešu izglītības programmas nosaukums, programmas vadītājs, darbības mērķi, uzdevumi, nodarbību organizācija;
• teorētiskais pamatojums;
• tematiskajam plānam pa stundām, paredzamajam rezultātam;
• interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie resursi;
• izmantojamā literatūra.
Skolotājiem, kuri vēlēsies realizēt kādu no programmām, ir jāiepazīstas ar MK noteikumiem: Nr. 662. “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (28.10.2014.) un noteikumi Nr.382.”Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”(28.08.2001.)
Programmas, izveidotas un noformētas atbilstoši MK noteikumu prasībām, līdz 30. augustam iesniegt Alsungas vidusskolā Aīdai Vanagai.

Autobusu maršruti un atiešanas laiki jaunajā mācību gadā

Autobusu maršruti un atiešanas laiki jaunajā mācību gadā

Šoferis Agris tālr. 26019470

Šoferis Dainis tālr.26475368

NO  RĪTA

SIA „Tukuma auto” autobuss

Kuldīgas autoosta                                                    7 45

Ēdole                                                                         8 25

Brīdagas                                                                    8 32

Alsunga                                                                     8 40      

 

Alsungas novada autobuss

Alsunga                                                                     8 00

Zaķi                                                                           8 20

Brūveri                                                                      8 20

Lejkalni                                                                     8 25

Rubeņi                                                                      8 32

Bērziņi                                                                      8 35

Jūrkalnes skola                                                         8 38

Mežsargi                                                                   8 43

Raiņa iela 26, Straumes                                           8 48

Alsunga                                                                     8 55

 

Alsungas novada autobuss

Grāveri                                                                      8 00

Gudenieku centrs                                                     8 10

Miltiņu krustojums                                                  8 20

Zvirgzdezers                                                             8 25

Birzmaļi                                                                    8 30

Oliņi                                                                          8 40

Almāle                                                                      8 42

Alsungas vidusskola                                                8 55

Alsungas PII                                                             9 00

 

PĒCPUSDIENĀ (no skolas)

SIA „Tukuma auto” autobuss

Alsungas vidusskola                                                15 50

Brīdagas                                                                    15 58

Ēdole                                                                         16 05

Kuldīga                                                                     16 45

 

 

Alsungas novada autobuss

Alsungas vidusskola                                                16 00

Alsungas bērnudārzs                                               16 05

Raiņa iela 26, Straumes                                           16 10

Mežsargi                                                                   16 20

Jūrkalnes skola                                                         16 35

Jūrkalnes centra pietura                                           16 40

Bērziņi                                                                      16 45

Rubeņi                                                                      16 50

Brūveri                                                                      17 00

Lejkalni                                                                     17 10

Zaķi                                                                           17 25

Alsunga                                                                     17 10

 

Alsungas novada autobuss

Alsungas vidusskola                                                16 00

Alsungas PII                                                             16 05

Grāveri                                                                      16 15

Miltiņu krustojums                                                  16 20

Gudenieku centrs                                                     16 30

Zvirgzdezers                                                             16 40

Birzmaļi                                                                    16 45

Oliņi                                                                          16 50

Almāle                                                                      16 52