Alsungas vidusskola

Alsungas vidusskola

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis:  direktore   63351347,

Tālrunis/fakss:   lietvedība 63351127.

http://www.alsungasvidusskola.lv/ 

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Skolas direktore: Lija Baumane, tālr. 63351347, mob.tālr. 29216579.

e-pasts: lijabaumane@inbox.lv.

Direktores vietniece: Aīda Vanaga tālr. 26397069,

e-pasts: vidusskola@alsunga.lv

Lietvede: Diāna Kalniņa tālr. 63351127, e-pasts: vidusskola@alsunga.lv.

 

 

Alsungas vidusskolas prezentācija

https://www.youtube.com/watch?v=2hIKl0VNiLo

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Iestādes sniegtie pakalpojumi

Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem nav attiecināma.

 

Pakalpojuma

ID

Pakalpojuma unificētais nosaukums

Citi nosaukumi

Pakalpojuma precizētais unificētais īsais apraksts

Normatīvie akti

38

 

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Uzņemšana (vietu piešķiršana):

- vispārējās vidējās izglītības iestādē;

MK 13.10.2015 noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

40

 

Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.

 

41

 

Izziņa par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm

Informācijas sniegšana par personas sekmēm, tai skaitā izziņas sniegšana personas nākamajai izglītības iestādei.

 

42

 

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana.

 

47

 

Informācija par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par izglītības pakalpojumiem

Informācijas sniegšana par:

- bērnu nodrošināšanu ar pamatizglītību atbilstoši bērna dzīvesvietai un jauniešu iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību.

- iespējas skolēniem brīvajā laikā piedalīties profesionāli vadītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un pulciņos ;

- izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem;

- sabiedrības un vecāku  līdzdalības iespējām izglītībā.

 

164

 

Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana

Arhīva informācijas sniegšana

Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar izglītības iestādes arhīva fondos esošajiem dokumentiem. Dokumentu kopiju un izziņu izgatavošana, skenēšana.

Arhīvu likums;

Informācijas atklātības likums

167

 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana ikdienas un ārkārtas situācijās.

 

Iesniegumu likums

182

 

Profilaktiskā veselības aprūpe un neatliekamā medicīniskā palīdzība izglītības iestādēs

 

Skolas māsa izglītības iestādē:

- sniedz pirmo palīdzību;

- ja izglītojamajam konstatē veselības traucējumus, atbrīvo viņu no mācību stundām vai nodarbībām;

- nodrošina klātbūtni izglītības iestādes rīkotajos ārpusstundu sporta pasākumos.

MK 23.03.2010 noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”

 

Dokumenti

Alsungas vidusskolas nolikums - šeit

Iesniegumi  uzņemšanai izglītības iestādē šeit