Aicina darbā Alsungas novada izglītības darba speciālistu

Aicina darbā Alsungas novada izglītības darba speciālistu

Alsungas novada dome izsludina konkursu uz Alsungas novada izglītības darba speciālista amatu uz 0,5 slodzi.
Prasības pretendentam:
• akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
• vēlama pieredze darbā ar projektiem;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galveno darba pienākumu apraksts:
• Pārraudzīt izglītības darba norisi novadā kopumā.
• Koordinēt izglītības iestāžu organizēto novada līmeņa pasākumu norisi.
• Koordinēt starpnovadu 2.posma valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu norisi.
• Saskaņot izglītības iestāžu gada darba plānus.
• Saskaņot izglītības iestāžu tarifikācijas.
• Strādāt ar valsts izglītības informatīvo sistēmu (VIIS) pašvaldības līmenī.
• Uzturēt izglītības iestāžu interešu izglītības programmu licenču reģistru.
• Organizēt interešu izglītības programmu vērtēšanu un īstenošanu.
• Atbalstīt izglītības iestādes ar izglītību saistīto projektu administrēšanā.
• Sagatavot informāciju valsts iestādēm par izglītības jomu Alsungas novadā.
• Organizēt tālākizglītības kursus Alsungas novada izglītības iestāžu pedagogiem.
• Apmeklēt valsts iestāžu organizētos seminārus un sanāksmes par izglītības jautājumiem un nodot iegūto informāciju novada izglītības iestādēm.
• Piedalīties novada izglītības iestāžu un vadītāju akreditācijas procesā.
• nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, LR Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldības izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi novadā.
• Sadarbojoties ar Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības centru koordinēt pieaugušo izglītības darbu novadā.

Darba samaksa: par 0,5 slodzi 379,50 Eur mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes termiņu.

Pieteikumu, kas satur šādus dokumentus:
1. pieteikuma veidlapa (1. pielikums);
2. dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
3.izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
4. motivācijas vēstuli;
5. izglītības darba Alsungas novadā organizēšanas un attīstības redzējumu (līdz divām A4 lapām datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums - 12);
6. valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
7.vēlamas rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
8.citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem
iesniegt Alsungas novada Domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu dome@alsunga.lv līdz 2019. gada 11. novembrim, plkst. 15:00. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks izskatīti. Pretendenti tiks atlasīti divās kārtās: 1. kārtā izvērtējot iesniegto dokumentāciju, 2. kārtā aicinot pretendentus uz pārrunām. Papildus informācija pa tālruni 27273790.