Komitejas sēde

Komitejas sēde

10. oktobrī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēde.

Darba kārtībā:

 1. Par LEADER sadarbības projektu sociālajai uzņēmējdarbībai.
 2. Par Alsungas vidusskolas attīstības plānu.
 3. Par izglītības pārvaldes vadītājas atbrīvošanu un turpmāko izglītības pārvaldības darbu.
 4. Par izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu.
 5. Par papildus degvielas patēriņa limita piešķiršanu izpilddirektoram pienākumu veikšanai.
 6. Par Ziemassvētku paciņām 2019. gadā novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, pašvaldību institūcijās strādājošo vecāku pirmsskolas vecuma bērniem un senioriem no 70 gadiem un vecākiem.
 7. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2019. gadam”.
 8. Par siltumapgādes maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma “Ceļarāji 3” zemes gabala atdalīšanu.
 10. Par lēmumiem – izpildrīkojumiem.
 11. Par Alsungas novada mājaslapu.
 12. Par Alsungas novada domes apbalvojumiem.