Komitejas sēde

Komitejas sēde

9. maijā plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēde.

Darba kārtībā:
1. Par zemes nomu.
2. Par Almales veikalu.
3. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu.
4. Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Alsungas novada bibliotēkas nolikuma, bibliotēkas lietošanas (pakalpojumu saņemšanas) noteikumu, Alsungas novada bibliotēkas krājuma attīstības koncepcijas 2019. – 2021. gadam un Alsungas novada bibliotēkas attīstības stratēģijas 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu.
6. Par pretkorupcijas pasākumu plānu 2019. – 2020.gadam.
7. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu.
8. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas komandējuma atskaiti.
9. Par finansējumu 2019. gada budžetā plānotajiem projektiem.