Domes sēde

Domes sēde

17. janvārī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes sēde.

Darba kārtība:

  1. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
  2. Par zemes nomu.
  3. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu.
  4. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar Latvijas Samariešu apvienību.
  5. Par AS “Latvenergo” ieceri vēja elektrostaciju būvniecībai Alsungas novadā.
  6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem ....
  7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
  8. Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu.