Komitejas sēdes

Komitejas sēdes

Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēde notiks 10. janvārī plkst. 16.00 domes sēžu zālē Pils ielā 1.

Darba kārtībā:
1. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
2. Par zemes nomu.
3. Par medību tiesībām.
4. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu.
5. Par Alsungas TIC apmeklējumu pasākumu dalībniekiem.
6. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar Latvijas Samariešu apvienību.
7. Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžetiem.
8. Par AS “Latvenergo” ieceri vēja elektrostaciju būvniecībai Alsungas novadā.