Domes sēde

Domes sēde

20. decembrī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes sēde.

Darba kārtība:

1. Par Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2018. gadam”.
3. Par līdzfinansējumu biedrībai Etniskās kultūras centrs “Suiti” [..] fotoalbuma tapšanai.
4. Par priekšfinansējumu biedrības Etniskās kultūras centrs “Suiti” projektam “UNESCO atzīto vērtību tīkls”.
5. Par sadarbības līgumu ar biedrību “Alsungas keramika”.
6. Par līdzfinsējumu biedrībai “Ventas Dzirksti” grāmatas tapšanai.
7. Par aizņēmuma ERAFprojekta Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/064/022 “Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā Alsungā” īstenošanai nosacījumu maiņu.
8. Par aizņēmuma ELFLA projekta Nr. 17-02-AL31-A019.2201-000007 “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā” (investīciju daļas) īstenošanai atmaksu.
9. Par ūdensapgādes pakalpojumu cenrāžiem.
10. Par SIA “Alsunga” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu.
11. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu Alsungā.
12. Par “Alsungas novada domes ētikas kodeksa” un “Alsungas novada domes ētikas komisijas nolikuma” apstiprināšanu un Alsungas novada domes ētikas komisijas izveidošanu.
13. Par Alsungas novada domes Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidošanu.
14. Par Alsungas novada domes noteikumu Nr. 2 “Korupcijas un interešu konflikta riska ziņošanas noteikumi Alsungas novada domē” apstiprināšanu.
15. Par noteikumu Nr. 3 “Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada domē” apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]
24. Par zemes nomu [..]
25. Par zemes nomu [..]
26. Par zemes nomu [..]
27. Par zemes nomu.
28. Par zemes nomu [..]
29. Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā.