Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas Kultūras nama metodiķa amatu

Alsungas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Alsungas Kultūras nama metodiķa amatu

Prasības pretendentiem/ -ēm:
• Pirmā līmeņa augstākā profesionālā vai vidējā profesionālā izglītība kultūras jomā;
• Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
• Datorprasmes, t.sk., Word, Excel, PowerPoint, internets, sociālie tīkli.
Galvenie pienākumi:
1. Plānot, organizēt, koordinēt un realizēt kultūras un atpūtas pasākumus, strādājot ar dažādām iedzīvotāju interešu grupām.
2. Veikt kultūras pasākumu plānošanu un koordinēšanu, izstrādājot un īstenojot mākslinieciskā satura ideju, laika plānus, budžeta plānošanu un tā precīzu izpildi, sadarbības partneru un finansējuma piesaisti, tehnisko specifikāciju plānošanu un pasākuma veiksmīgas norises koordinēšanu un nodrošināšanu, kā arī pēc pasākuma izvērtēšanu un nepieciešamo atskaišu noformēšanu.
3. Apkopot un sagatavot nepieciešamos datus par organizētajiem pasākumiem statistikas atskaišu vajadzībām.
4. Piedalīties Kultūras nama pasākumu gada plāna sastādīšanā.
5. Piedalīties Alsungas novadā organizēto kultūras pasākumu mārketinga aktivitāšu plānošanā un nodrošināt plāna sekmīgu un savlaicīgu izpildi.
6. Organizēt sadarbību ar izpildītājiem un izpildītāju kolektīviem.
7. Piedalīties ar kultūras jomu saistītajos radošajos projektos.
8. Sniegt metodisko palīdzību pašvaldības institūciju kultūras programmu veidošanā.
9. Organizēt mākslinieciski kvalitatīvu informatīvu plakātu, programmu, ielūgumu u.c. savlaicīgu izgatavošanu un izplatīšanu. 
10. Koordinēt amatierkolektīvu mēģinājumu grafiku un pārzināt amatierkolektīvu repertuāru.
11. veikt citus atsevišķus uzdevumus, kas uzlikti ar Kultūras nama direktora rīkojumu savas kompetences ietvaros.

Iesniedzamie dokumenti:
1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
3. motivācijas vēstuli;
4. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams);
5. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules;
6. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus pretendenti uz Alsungas Kultūras nama metodiķa amatu var iesniegt līdz 2018. gada 28. novembrim plkst. 17:00;
• personīgi Alsungas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Pils ielā 1, Alsungā;
• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, LV-3306 (nosūtītājs atbild par vēstules savlaicīgu nosūtīšanu, lai tā tiktu saņemta noteiktajā termiņā);
• nosūtot uz e-pastu: dome@alsunga.lv

Ar pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties Alsungas novada domē Pils ielā 1, tālrunis uzziņām 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste).