Komitejas sēdes

Komitejas sēdes

8. novembrī plkst. 16.00. domes sēžu zālē Pils ielā 1, Alsungā notiks Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēde.

Darba kārtība:

1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Krasta iela 4-1”.
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Aizputes iela 4-5”.
3. Par adresēm.
4. Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu atkārtotu nomas izsoli.
5. Par biedrības “Slepenie Aģenti” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai.
6. Par SIA „Sī&Mī” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai.
7. Par deputātu atalgojumu 2019. gadā.
8. Par Ziemassvētku paciņām 2018.gadā novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, pašvaldību institūcijās strādājošo vecāku pirmsskolas vecuma bērniem un senioriem no 70 gadiem un vecākiem.
9. Par kontroles procedūras apsaimniekošanas maksas noteikšanai apstiprināšanu.
10. Par Alsungas Kultūras nama direktora apstiprināšanu.
11. Par atkārtota konkursa uz Alsungas bibliotēkas vadītāja amatu izsludināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..] [..] zemes gabala atdalīšanu.