Domes sēde

Domes sēde

Alsungas novada domes sēde notiks 18. oktobrī plkst. 16.00 Domes sēžu zālē, Pils ielā 1.

Darba kārtībā:
1. Par dzīvokļa [..] Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.
2. Par grozījumiem 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā”.
3. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..] [..] zemes gabala atdalīšanu.
4. Par Alsungas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par atbalstu biedrības EKC “Suiti” projektam Nr. 2018-1-LV01-KA204-046979.
6. Par Alsungas novada domes apbalvojumiem.
7. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2018. gadam”.