Apvienotā komiteju sēde

Apvienotā komiteju sēde

Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komiteju sēde notiks 11. oktobrī plkst. 16.00 domes sēžu zālē Pils ielā 1.

Darba kārtība:

1. Par dzīvokļa “Liepu iela 8-2”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.
2. Par grozījumiem 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā”.
3. Par pārstāvju izvirzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajos svinīgajos pasākumos par godu Latvijas simtgadei.
4. Par Alsungas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par atbalstu biedrības EKC “Suiti” projektam Nr. 2018-1-LV01-KA204-046979.
6. Par Alsungas novada domes apbalvojumiem.
7. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2018. gadam”.