Vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Sakarā ar Latvijas valsts simtgadi politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss ir piešķirts līdz 2018. gada 30. septembrim un kuriem deklarēta vai reģistrēta dzīvesvietas adrese Latvijā, valsts piešķir vienreizēju atbalstu 100 EUR apmērā.
Atbalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz 2018. gada 31. decembrim.
VSAA atbalstu personām, kuras ir invaliditātes vai vecuma pensijas saņēmējas, piešķir un izmaksā vienlaikus ar vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju bez personas iesnieguma.
Personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, par iespēju saņemt atbalstu jāgriežas VSAA vai Alsungas novada domes Klientu apkalpošanas centrā pie S.Kreičmanes vai I.Staņislavčikas, uzrakstot iesniegumu atbalsta piešķiršanai. Iesniegumu var iesniegt līdz 2018. gada 15. novembrim klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), pa pastu, elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu (www.latvija.lv) vai e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei"
Iesniegumā norāda šādas ziņas:
1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
4. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.
Arī Alsungas novada dome, sākot no šī gada, piešķir pašvaldības pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā Alsungas novadā deklarētām politiski represētām personām 20 EUR apmērā.
Pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasē kalendārā gada novembrī un decembrī. Sociālais dienests, pēc pabalsta saņēmēja lūguma, pabalstu var nogādāt dzīvesvietā, ja pabalsta saņēmējam veselības stāvokļa dēļ nav iespējams pabalstu saņemt kredītiestādē.
Sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane
Tālr. 63321307, 27807982