Pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.5 Aizputes ielā 4, Alsungā

Pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.5 Aizputes ielā 4, Alsungā

Alsungas novada dome, saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu Nr. 5, Aizputes ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62429000211, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 5, 42.60 m2 platībā un 426/5466 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala Aizputes ielā 4.
Izsole notiks 2018. gada 26. oktobrī plkst. 11.00, izsoles nosacītā cena 2900.00 EUR, nodrošinājums 290.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR.
Atsavināšanas metode - pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% euro.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta no pirmā sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 25. oktobrim plkst. 16.00.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem šeit vai Alsungas novada domē. Reģistrācija darbdienās Alsungas novada domē, Alsungā, Pils ielā 1, tālr. 27813338, 63351342.
Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par nekustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.
Apskate, iepriekš sazvanoties, katru darba dienu no plkst. 9.00-15.00.