Iespēja pieteikt Interešu izglītības programmas

Iespēja pieteikt Interešu izglītības programmas

Alsungas novada dome un izglītības pārvalde izsludina interešu izglītības programmu pieteikumu 2018./2019. mācību gada 1. semestrim.

Interešu izglītības programmu izveide 2018./2019.m.g.
Programmu izvērtēšanā noteikta prioritāte mūsdienīgu, netradicionālu, inovatīvu programmu finansēšana.
Ik viens no Jums tiek aicināts izstrādāt interešu izglītības autorprogrammas 2018./2019.m.g.
Pielikumā: Pieteikums un programmas paraugs (www.alsunga.lv)
• ievads, kurā ir jāapraksta īsa analīze par programmas realizāciju (ja programma jau ir realizēta iepriekš); interešu izglītības programmas veids, interešu izglītības programmas nosaukums, programmas vadītājs, darbības mērķi, uzdevumi, nodarbību organizācija;
• teorētiskais pamatojums;
• tematiskajam plānam pa stundām, paredzamajam rezultātam;
• interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie resursi;
• izmantojamā literatūra.
Skolotājiem, kuri vēlēsies realizēt kādu no programmām, ir jāiepazīstas ar MK noteikumiem: Nr. 662. “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (28.10.2014.) un noteikumi Nr.382.”Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”(28.08.2001.)
Programmas, izveidotas un noformētas atbilstoši MK noteikumu prasībām, līdz 30. augustam iesniegt Alsungas vidusskolā Aīdai Vanagai.