Telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskā izsoles

Telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskā izsoles

Nekustamā īpašuma “Pils iela 10” būves “Ambulance-poliklīnika” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās izsoles noteikumiem.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 10 būves “ Ambulance-poliklīnika” (kad. Nr. 62420080344001 001) nedzīvojamās telpas. Lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs 0.36 eiro par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
 3. Izsoles objekts - telpas ar kopējo platību 72.70 m2: telpa Nr. 17 (12.90 m2), telpa Nr. 21 (11.7 m2), telpa Nr. 22 (11.90 m2), telpa Nr. 24 (30.1 m2), telpa Nr. 23(6.1 m2).
 4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018. gada 14. augusta plkst. 10.00, Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
 6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
 7. Izsoles vieta un datums – “Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads (domes sēžu zālē), LV–3306, 2018. gada 14. augusts plkst. 10.00.
 8. Izsoles solis 0,01 EUR /m2 ( nulle euro 1 cents par 1 m2).
 9. Reģistrācijas maksa 10,00 EUR, kas jāsamaksā līdz izsoles sākumam.
 10. Nomas objekta apskates vieta un laiks – “Pils iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 63351342, 27813338.
 11. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, kā arī Alsungas novada pašvaldības mājaslapā www.alsunga.lv.
 12. Kontaktpersona: nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane.