Domes sēde

Domes sēde

Alsungas novada domes sēde notiks ceturtdien 19. jūlijā plkst. 16:00 Domes sēžu zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā” īstenošanas pārcelšanu uz 2019. gadu.
 2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”.
 3. Par Dzīvokļu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.
 4. Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu.
 5. Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2018. gadā rezultātu apstiprināšanu.
 6. Par maksas pakalpojumu izvērtējuma apstiprināšanu.
 7. Par dušas un veļas mazgājamās mašīnas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.
 8. Par traktortehnikas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.
 9. Par asenizācijas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.
 10. Par autobusu izmantošanas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.
 11. Par noteikumiem “Kārtība, kādā Alsungas novada domē tiek organizēta autobusu izmantošana”.
 12. Par transporta piešķiršanu EKC “Suiti” organizētai nometnei.
 13. Par izmaiņām Kuldīgas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
 14. Par zemes nomu.
 15. Par nekustamās īpašuma nomas tiesību atkārtotu izsoli “Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā.
 16. Par nekustamā īpašuma “Pils iela 10”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli.
 1. Par papildus likmes piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskā procesa nodrošināšnai augustā.
 2. Par atbalstu Latvijas Tautas frontes konferences organizēšanā.
 3. Par nekustamā īpašuma “…” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu … atdalīšanu.