Domes sēde

Domes sēde

Domes sēde notiks 21.jūnijā plkst. 15.00 Alsungas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtībā:

1. Par Alsungas vidusskolas direktora apstiprināšanu.
2. Par Alsungas novada Sociālā dienesta veidlapas apstiprināšanu.
3. Par zemes nomu.
4. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..] [..] zemes gabala atdalīšanu.
5. Par dzīvokļa “Krasta iela 4-1”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.
6. Par dzīvokļa “Aizputes iela 4-5”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.
7. Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā.
8. Par izmaiņām Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
9. Par nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Skolas iela 16 A”, Alsungā.
10. Par iesniegumu nodrošināšanai ar transportu.
11. Saistošo noteikumu Nr. 4 “Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšana.
12. Par pieredzes apmaiņas braucienu par Viedo ciemu attīstību.
13. Par līguma slēgšanu un izpildes kontroli.
14. Par Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2018. gadā komisijas apstiprināšanu.
15. Par 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
16. Par 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
17. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanas ierosināšanu lauksaimniecībā.
18. Par sadarbības līgumu ar Pāvilostas novada pašvaldību.
19. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienībai”.
20. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu.
21. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu.
22. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu.