Nekustamā īpašuma Skolas iela 16A būves Bērnudārzs Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās izsoles

Nekustamā īpašuma Skolas iela 16A būves Bērnudārzs Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās izsoles

Nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās izsoles noteikumiem.

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Skolas iela 16A būves “ Bērnudārzs” (kad.Nr. 62420080370001 001) nedzīvojamās telpas. Lietošanas mērķis – saimnieciskai darbībai (atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai NACE: 10.11, 10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.82. 56.21.).
2. Nosacītās nomas maksas apmērs 2,82 eiro par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
3. Izsoles objekts - telpas ar kopējo platību 86.50 m2 (telpa Nr. 4 (42.20 m2), telpa Nr. 5 ( 9.7 m2), telpa Nr. 6 (3.5 m2), telpa Nr. 7 (1.5 m2), telpa Nr. 8 (9.0 m2), telpa Nr. 9 (4.4 m2), telpa Nr. 11 (10.30 m2), telpa Nr. 12 (5.9 m2).
4. Nomas termiņš (gadi) – 1 gads.
5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018. gada 12. jūnijam, plkst. 10.00, Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.
6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
7. Izsoles vieta un datums – “Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads (domes sēžu zālē), LV–3306, 2018. gada 12. jūnijs plkst. 10.00.
8. Izsoles solis 0,01 EUR /m2( nulle euro 1 cents par 1 m2). 
9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – “Skolas iela 16A”, Alsunga, Alsungas novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 63351342, 27813338.
10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, kā arī Alsungas novada pašvaldības mājaslapā www.alsunga.lv.
11. Kontaktpersona: nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane.