Domes sēde

Domes sēde

Domes sēde notiks 17.maijā plkst. 16.00 Alsungas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtībā:
1. Par siltumapgādes sistēmas remontu.
2. Par aizņēmumiem no Valsts kases 2018.gadā.
3. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide” realizācijai.
4. Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli.
5. Par deleģējuma līgumu biedrībai “Muzikālās izglītības fonds “Spanga” ”.
6. Par Alsungas vidusskolas padomes iesnieguma izskatīšanu.
7. Par saistošiem noteikumiem Nr. 4 “Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
8. Par speciālistam izīrējama dzīvokļa statusa noteikšanu.
9. Par nekustamā īpašuma “Pils iela 10 “ Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli.
10. Par Alsungas novada domei piederošo dzīvokļu nodošanu privatizācijai.
11. Par Pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu 2018. gada jūlija mēnesī.
12. Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem.
13. Par nekustamā īpašuma [..], Alsungas novadā, nodošanu atsavināšanai.
14. Par zemes nomu.
15. Par nekustamā īpašuma [..] un [..], Alsungas novadā apvienošanu.
16. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamo īpašumu sadalīšanai un apvienošanai [..],[..],[..],[..].