Domes sēde

Domes sēde

Alsungas novada domes sēde notiks 26.aprīlī plkst. 16.00 Alsungas novada domes sēžu zālē (Pils iela 1).

Darba kārtībā:

 1. Par biedrības boksa klubs “Pērkons” iesniegumu par finansiālu atbalstu.
 2. Par konkursu uz Alsungas vidusskolas direktora amatu.
 3. Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma , noslēgšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Pils iela 10”, Alsungā, Alsungas novadā.
 4. Par nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru [..] [..]   sadalīšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..] [..]  zemes gabalu atdalīšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu.
 7. Par zemes nomu.
 8. Par pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām līguma pārslēgšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A “ Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli.
 11. Par Alsungas novada domes kultūras projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem.
 12. Par deleģējuma līgumu biedrībai “Muzikālās izglītības fonds “Spanga””.
 13. Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku biļetēm.
 14. Par Alsungas novada domes konkursa nolikuma apstiprināšanu par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2018. gadā.
 15. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas ikgadējo atvaļinājumu.