Kurzemes biedrības un nodibinājumi aicināti piedalīties projektu konkursā - Iesaisties Kurzemē!

Kurzemes biedrības un nodibinājumi aicināti piedalīties projektu konkursā - Iesaisties Kurzemē!

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. no Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pieņem projektu pieteikumus konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts".
Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī (pieteikšanās semināriem šeit):
• Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino "Auseklis" 2.stāvā
• Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu māja, Kungu ielā 24
• Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13
Viena projekta maksimālais finansējums ir līdz 1600EUR. Projektu aktivitāšu īstenošanu var plānot no 01.05.2018. līdz 25.11.2018. Šogad projektu pieteikumus var iesniegt, tos vienkārši iesūtot e-pastā konkursi@kurzemesnvo.lv  līdz 30.marta plkst. 10:00 no rīta! Dokumenti nav jādrukā, jāparaksta un jāskanē vai jāiesniedz klātienē – vairāk lasiet konkursa nolikumā!
Visa informācija par konkursu pieejama www.kurzemesnvo.lv
KONKURSA NOLIKUMS UN VEIDLAPAS
KONKURSA NOLIKUMS
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS (1.pielikums)
PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas" (2.pielikums)
PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Starpkultūru dialogs" (3.pielikums)
PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Mazākumtautību NVO atbalsts" (4.pielikums)
BUDŽETA VEIDLAPA (5.pielikums)

ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:
Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi* un ir vērstas uz:
• Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
• paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
• Latvijas valstiskuma veidošanu, attīstību un saglabāšanu, t.sk. vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu pasniegšanu/izplatīšanu savā apkaimē. Piemēram:
o veicina patriotisma un piederības izjūtu Latvijai (novadam/pilsētai/pagastam);
o veicina iedzīvotājos zināšanas un izpratni par Latvijas valsts veidošanos, dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām, t.sk., saistītajiem nozīmīgākajiem notikumiem;
o veicina sabiedrības iniciatīvas un līdzdalību savas apkaimes dzīves uzlabošanā;
o veicina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par valsts/pašvaldības pārvaldi, līdzdalības iespējām un to nozīmi;
o veicina iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās, valsts/pašvaldības darba procesos;
o citas atbilstīgas aktivitātes.
*Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma
Jomā „Starpkultūru dialogs” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:
• savstarpējas izpratnes veidošanu Kurzemē starp/par dažādu tautību, kultūru pārstāvjiem.
• stereotipu mazināšanu Kurzemē par dažādām kultūrām, tautībām, to pārstāvjiem.
Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:
• Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
• Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
• Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
• Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
• Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu;
• Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu.
Projektu ietvaros nevar tikt īstenoti:
• ideoloģiska, politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumi;
• amatieru un profesionālā sporta pasākumi (izņemot, ja pasākums ir kā līdzeklis mērķa sasniegšanai);
• pasākumi, kas daļēji tiek finansēti citu projektu ietvaros.

Visa informācija pieejama www.kurzemesnvo.lv

Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centrs priekšsēdētāja
tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv
www.kurzemesnvo.lv