Ievērībai

Ievērībai

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu -Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
Alsungas novada dome aicina neatlikt iesnieguma iesniegšanu uz 2018.gadu.
Iesniegums iesniedzams Kancelejā Pils ielā 1, Alsungā, t-63351342, t-63351533, līdzi ņemot politiski represētas personas apliecību.

Alsungas novada dome