Domes sēde

Domes sēde

2017.gada  20.oktobrī  plkst.14.00 Alsungas novada domes sēžu zālē notiks  domes sēde.          

Darba kārtībā:

 1. Par konkursa “Jaunie Alsungas gardumi” organizēšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma “Z” zemes gabala  atdalīšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma “Z” zemes gabala atdalīšanu.
 4. Par ielu tirdzniecības kārtības noteikumiem Alsungas novadā.
 5. Par Alsungas novada pašvaldības nodevām.
 6. Par dalību komitejās Latvijas Pašvaldību savienībā.
 7. Par grozījumiem 2017.gada 28.jūnija  Alsungas novada domes  sēdes lēmumā Nr. 12#1.
 8. Sadarbības  grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam.
 9. Grozījumi Alsungas novada domes 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Alsungas  novada domes  budžetu 2017.gadam”.
 10. Lietošanas mērķa maiņa.
 11. Par precizējumiem 21.09.2017. saistošajos noteikumos Nr.10/2017.
 12. Par piemaksu Alsungas Mūzikas skolas direktorei par papildus pienākumu veikšanu.
 13. Par pašdarbības pulciņiem Alsungas kultūras namā.
 14. Noteikumi “Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11. un 12.klases skolēniem”.