Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sēde 17.08.2017. plkst.17.00

Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sēde 17.08.2017. plkst.17.00

Darba kārtība:1. Par grozījumiem 28.06.2017.Alsungas novada domes sēdes protokollēmumā “Par Alsungas novada domes komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu”.
2. Par atļauju novada domes priekšsēdētājai D.Kalniņa un priekšsēdētāja vietniekam G. Rozentālam amatu savienošanai.
3. Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “ Par ielu tirdzniecības kārtības noteikumiem Alsungas novadā”.
4. Saistošie noteikumi Nr. par Alsungas novada pašvaldības nodevām.
5. Saistošie noteikumi Nr.par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs.
6. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu ar izglītības procesu nesaistītām personām Alsungas vidusskolā.
7. Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam stratēģiskajā daļā.
8. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā”
9. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Suitu novada velo un nūjošanas maršruta izveide, velosipēdu un aprīkojuma iegāde”
10. Par vietas apstiprināšanu Tūrisma informācijas stenda ar Alsungas karti novietošanai Alsungas novadā.
11. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas nolikums.
12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2014”Alsungas novada domes pašvaldības Nolikums”.
13. Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu.
14. Par Alsungas novada domes bibliotēkas Nolikuma apstiprināšanu.
15. Par finansējumu komandējuma dienas naudas apmaksai no pašvaldības pamatbudžeta rezerves fonda.
16. Par nekustamā īpašuma ‘’K******* ’’ zemes gabalu atdalīšanu.
17. Par nekustamā īpašuma ‘’P****** ’’ zemes gabalu atdalīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma ‘’S******’’ zemes gabalu atdalīšanu.
19. Par nekustamā īpašuma ‘’Z*******’’ zemes gabalu atdalīšanu.
20. Par nekustamā īpašuma ‘’B********’’ zemes gabalu atdalīšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu.
22. Par jaunu adrešu piešķišanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma apstiprināšanu.
24. Par dzīvojamo platību novada domē.
25. Par skolēnu autobusa maršrutu.
26. Par atradni “S*********”.
27. Par aicinājumu Latvijas pašvaldībām.
28. Par daļējām izmaiņām amatu likmēs Alsungas vidusskolas un pirmsskolas izglītības “Miķelītis”institūcijās.