Interešu izglītības programmu pieteikumi

Interešu izglītības programmu pieteikumi

Alsungas novada dome un izglītības pārvalde
izsludina interešu izglītības programmu pieteikumu
2017./2018. mācību gada 1. semestrim.
Programmu izvērtēšanā noteikta prioritāte mūsdienīgu, netradicionālu, inovatīvu programmu finansēšana.
Ikviens no Jums tiek aicināts izstrādāt interešu izglītības autorprogrammas 2017./2018.m.g.
Pielikumā: Pieteikums- šeit: un programmas paraugs- šeit:

Skolotājiem, kuri vēlēsies realizēt kādu no programmām, ir jāiepazīstas ar MK noteikumiem: Nr. 662. “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (28.10.2014.) un noteikumi Nr.382.”Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”(28.08.2001.)
Programmas, izveidotas un noformētas atbilstoši MK noteikumu prasībām, līdz 30. augustam iesniegt Alsungas vidusskolā Aīdai Vanagai.