Domes sēde

Domes sēde

Alsungas novada domes sēde- 20. jūlijā plkst. 16.00 sēžu zālē.
Darba kārtība:
1.Par deputāta J.Šmidberga iesniegumu.
2.Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2017. sēdes protokollēmumā par Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sastāvu.
3.Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību "BOKSA KLUBS PĒRKONS".
4.Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona padomē.
5.Par domes priekšsēdētājas dalību Latvijas pašvaldību savienības 28.kongresā Alūksnē.
6.Par finansiālo atbalstu sabiedrības veselības ReTV raidījumam "Es ticu…"
7.Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 4-2, Alsungā nosacītās cenas apstiprināšanu.
8.Par dzīvokļa īpašuma "Dienvidstacija 3" dz.1 atsavināšanu.
9.Par adreses "G*****" apstiprināšanu nekustamam īpašumam.
10.Par zemes gabala atdalīšanu nekustamam īpašumam "P******".
11.Par nekustamā īpašuma "R********" zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
12.Par automašīnas ISUZU RURQUOISE pārdošanu par brīvu cenu.
13.Par pašvaldības atbalstu audzēknim dalībai Olimpiādē Zviedrijā.
14.Par investīciju vietas izvēli Alsungas novada domes projekta idejas "Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parks" turpmākai virzībai LAP aktivitātē "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana".
15.Par kora "Senais kalns" dalībnieku ēdināšanas izmaksām vidusskolas ēdnīcā.
16.Par deju kopu festivāla "Ziedulejas ritmi" dalībnieku ēdināšanas izmaksām vidusskolā.
17.Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu.
18.Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu.
19.Par atļauju apakšīres līguma slēgšanai.
20.Par novada domes pārstāvja deleģējumu biedrībā Etniskās kultūras centrs "Suiti".
21.Par pabalsta izmaksu bijušajam domes priekšsēdētājam.
22.Par grozījumiem Alsungas novada domes (pašvaldības) darba samaksas un sociālo garantiju Nolikumā.
23.Par domes priekšsēdētājas Daigas Kalniņas atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.
24.Par Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības stratēģijas 2017.-2025.gadam apstiprināšanu.
25.Par biedrības "Etniskās kultūras centrs "SUITI" telpu nomas līguma pagarināšanu.
26.Par Jaunsardzes un informācijas centra piedāvātā projekta realizāciju.
27.Par dalību komitejās Latvijas Pašvaldību savienībā.
28.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.