Konkurss darbam vēlēšanu komisijā

Konkurss darbam vēlēšanu komisijā

ALSUNGAS NOVADA DOME
AICINA PIETEIKTIES
KONKURSAM
VĒLĒŠANU IECIRKŅA 9-iem (7 locekļi un 2 rezervisti)
KOMISIJAS LOCEKĻU KANDIDĀTIEM
Vēlēšanu iecirkņa kandidāta anketa aizpildāma klātienē novada domes Kancelejā
(t-63351342, m.t.26699509, Pils ielā 1, Alsungā Alsungas novadā)
Pieteikšanās termiņš līdz šā gada 28.jūlijam plkst.12.00
Kanceleja pieteikumus reģistrēs katru nedēļu otrdienās:
darba laiks
no plkst.8.00 līdz 12.00 un 12.45 līdz 17.00
_________________________________________________________________
(1) Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
(2) Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
(3) Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
(4) Viena un tā pati persona, izņemot 1.panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, nevar būt vairākās komisijās.
(5) Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.
Pieteikumā būs jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.