Domes sēde

Domes sēde

28. jūnijā plkst. 16.00
domes deputātu ārkārtas sēde.
Darba kārtībā:
1.Par deputāta V.Dunajeva iesniegumu.
2.Par Grozījumu Alsungas novada domes Administratīvās komisijas Nolikumā.
3.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2014”Alsungas novada domes pašvaldības Nolikums”.
4.Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijai.
5.Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Iepirkumu komisijai.
6.Par Nolikuma apstiprināšanu Alsungas novada domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.
7.Par Alsungas novada domes komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu.
8.Informācija par ziņojuma projekta par autobusu maršrutiem un to braukšanas laikiem.
9.Par cenrāžu apstiprināšanu.