Domes sēde

Domes sēde

2017.gada 25.maijā plkst.9.00 Alsungas novada domes sēžu zālē DOMES SĒDE.
Darba kārtība:

1. Par Alsungas novada domes Gada pārskata apstiprināšanu.
2. J. B***** iesnieguma izskatīšana.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam "R*******".
4. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
5. Par iesniegtiem pieteikumiem pakalpojumu veikšanai.
6. Par finansējumu biedrībai "Trīs reiz trīs" dokumentālās filmas veidošanai.
7. Par Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības stratēģijas 2017.-2022. gadam apstiprināšanu.
8. Par finansiālu atbalstu grāmatas "Cimdu ceļš" izdošanai.
9. Par līgumcenu apstiprināšanu 5.Starptautiskam Burdona festivāla pasākumam Alsungā.Par Biļešu cenu pasākumā Lebediks.
10. Par Pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu 2017.gada jūlija mēnesī.
11. Nolikums "Par Alsungas novada sakoptāko (1) lauku sētu, (2) individuālo (ģimenes) māju (ar apbūves zemes gabalu novada centrā), (3) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, (4) iestādi, uzņēmumu, organizāciju" apstiprināšanu.
12. Par projektu grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.2/2017 "Par Alsungas novada domes budžetu 2017.gadam".
13. Atļauja smilts grants ieguvei "Pidiltu" karjerā.
14. Par Alsungas vidusskolas skolēnu dalību valsts organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017. mācību gadā.