Dome iznomā zemi

            Alsungas novada dome informē, ka Alsungas novada domes sēdē 2017.gada 24.martā pieņemts lēmums iznomāt Alsungas novada domei piederošās apbūvētās zemes kadastra Nr. 62420080371 (Skolas ielā 11A, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306) neapbūvētās zemes daļu 1400 m2 platībā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objekta apbūve ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem ierakstīšanai zemesgrāmatā.
           Iebildumus iesniegt Alsungas novada domes  Kancelejā vai sūtot uz e-pastu dome@alsunga.lv līdz 2017.gada 4.aprīlim.                                                                                                                                             Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis

   Zemes gabala plāns (iznomājamais iezīmēts ar dzeltenu)- šeit: