Domes sēde

23. martā plkst.15.00 novada domes apvienoto komiteju sēde  turpinājumā- Domes sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas autobusa ISUZU TURQUOISE nodošanu atsavināšanai.
2. Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas transports VW TRANSPORTER nodošanu atsavināšanai.
3. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Ķ''.
4. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma "K".
5. Par nekustamo īpašumu "R" un "A" savienošanu.
6. Par finansējuma piešķiršanu Alsungas novada uzņēmēju pārstāvībai izstādē "Uzņēmēju dienas Kurzemē 2017".
7. Par iesniegumu papildus telpu iznomāšanai biedrībai "Etniskās kultūras centrs "Suiti"".
8. Par Alsungas novada 2017.gada projektu konkursa "Mēs Alsungai! 2017" nolikuma apstiprināšanu.
9. Par sadarbību suņu reģistrācijas efektivitātes paaugstināšanai.
10. Par papildinājumu Alsungas novada domes 15.12.2016.sēdes nolēmumā par amata saraksta apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības finansējuma un līdzfinansējuma apstiprinātajām prioritātēm piešķiršanu: biedrībai "Kultūras mantojums", nodibinājumam " Fonds Sibīrijas bērni" un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam "Mēs Alsungai! 2017" finansēšanai.
12. Par novada CA komisijas iekļaušanu Kuldīgas sadarbības reģionā.
13. Par SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" sadarbības līguma apstiprināšanu ar Alsungas novada domi.
14. Par biedrības "Alsungas novada attīstības biedrība" sadarbības līguma apstiprināšanu ar Alsungas novada domi.
15. Par atbalstu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Alsungas postenim garāžas vārtu pārbūvei.
16. Par ilgtermiņa zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām.
17. Domes priekšsēdētāja A.Sokolovska komandējuma atskaite.