Apvienoto komiteju sēde

Alsungas novada domes apvienoto komiteju sēde 16.03.2017. priekšsēdētāja kabinetā plkst.15.00
Darba kārtībā:
1. Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas autobusa ISUZU TURQUOISE nodošanu atsavināšanai.
2. Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas transports VW TRANSPORTER nodošanu atsavināšanai.
3. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Ķ***''.
4. Par finansējuma piešķiršanu Alsungas novada uzņēmēju pārstāvībai izstādē "Uzņēmēju dienas Kurzemē 2017".
5. Par iesniegumu papildus telpu iznomāšanai biedrībai "Etniskās kultūras centrs "Suiti"".
6. Par Alsungas novada 2017.gada projektu konkursa "Mēs Alsungai! 2017" nolikuma apstiprināšanu.
7. Par sadarbību suņu reģistrācijas efektivitātes paaugstināšanai.
8. Par papildinājumu Alsungas novada domes 15.12.2016.sēdes nolēmumā par amata saraksta apstiprināšanu.