Maksa pakalpojumiem pašvaldībā

Cena EUR bez PVN

Kopēšana A4 melnbalta 1 lpp. 0,06
Kopēšana A4 melnbalta 1 lapa (abas puses) 0,11
Kopēšana A4 krāsaina 1 lpp. 0,10
Kopēšana A4 krāsaina 1 lapa (abas puses) 0,20
Kopēšana A3 melnbalta 1 lpp. 0,07
Kopēšana A3 melnbalta 1 lapa (abas puses) 0,14
Kopēšana A3 krāsaina 1 lpp. 0,11
Kopēšana A 3 krāsaina 1 lapa (abas puses) 0,23
Skenēšana A 4 1 lpp. 0,14
Skenēšana A 4 1 lapa (abas puses) 0,28
Faksēšana A4 1 lpp. 0,14
Faksēšana A4 1 lapa (abas puses) 0,28
Kultūras nama telpu noma (slēgta tipa pasākumiem) 1 stunda 5,69
Kultūras nama telpu noma (tirdzniecībai) 1 reize 4,27
Pašvaldības nedzīvojamo telpu noma m2 0,36

Maksa pakalpojumiem par zemes līgumu sastādīšanu

Par līguma (zemes noma) sastādīšanu, kur 1 puse ir pašvaldība un otra nomnieks 1,50 EUR + PVN
Par līguma (zemes noma) sastādīšanu, kur abas puses iznomātājs un nomnieks ir fiziskas vai juridiskas personas 3 EUR + PVN katram.
1. Par arhīva izziņu, izrakstu izsniegšanu, ja izziņa atrodas Alsungas novada domes arhīvā:
1.1. ar precīzi norādītiem datiem 5,70 EUR
1.2. bez precīzi norādītiem datiem 7,10 EUR
2. Izziņas 2,85 EUR
3. Rekomendāciju un raksturojumu izsniegšana 2,85 EUR
4. Apliecinātas domes lēmumu kopijas 1,40 EUR
5. Izziņa no nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju Uzskaites reģistra:
5.1. Fiziskām personām 2,85 EUR
5.2. Juridiskām personām 5,70 EUR
6. Izziņas par iecerētās darbības nekustamajā īpašumā atbilstību teritorijas plānojumam 7,10 EUR

Ūdens apgādes pakalpojumu saņēmējam

* 0,61 EUR/m 3 + PVN vai 1,64 EUR/cilv+PVN pakalpojumu saņēmējiem, kuru dzīvesvietas ir pilnībā labiekārtotas;
* 0,54 EUR/cilv.+ PVN pakalpojumu saņēmējiem, kuriem tiek nodrošināta ūdens piegāde dzīvesvietās, kur nav ievilkts ūdensvads;
* kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem 0,47 EUR/m3 + PVN un 1,24 EUR/cilv + PVN.
* novada iedzīvotājiem par grants saņemšanu 1,42 EUR/m3 + PVN, norādot iesniegumā pamatojumu grants saņemšanai;
* Viena kalendārā gada laikā novada iedzīvotājiem vienas (pirmās) grants kravas izmaksas (daudzums 7m3) 0,21 EUR/m3 + PVN mājsaimniecībai.
* Juridiskām personām (novadā un ārpus novada) 2,85 EUR/m3 + PVN;
* Fiziskām personām ārpus novada 2,85 EUR/m3 + PVN.

27.08.2015. domes sēdē nolemts:

1. Izteikt zemāk minētos Alsungas novada domes lēmumus šādā redakcijā:
1) 2011. gada 29. aprīļa sēdes protokola Nr. 5 12.# "Grozījumi pakalpojumu izmaksās par grants ņemšanu"
1. Novada iedzīvotājam par grants ņemšanu 1,76 EUR/m3 + PVN, norādot iesniegumā pamatojumu grants izmantošanai (uzskaites vērtība + DRN + peļņa 25%) (bija 1,42 + PVN)
2. Viena kalendārā gada laikā novada iedzīvotājiem vienas (pirmās) grants kravas izmaksas (daudzums 7 m3) 1,41 EUR/m3. + PVN (uzskaites vērtība+DRN) (bija 0,21 EUR/m3+ PVN) MĀJSAIMNIECĪBAI
6) 2009.gada 27.augusta sēdes protokola Nr. 5. 9.# "Par maksas pakalpojumu 1 m3 grants ieguve"
1. Juridiskām personām (novadā un ārpus novada)- cena 3,25 EUR/m3 (bija 2,85 EUR/m3 +PVN)
2. Fiziskām personām ārpus novada – cena 3,25 EUR/m3 (bija 2,85 EUR/m3 + PVN)

Ar 2015. gada 1. janvāri maksa par sauso sadzīves atkritumu izvešanu (pašvaldības dzīvojamās un apsaimniekošanā ar līgumu pieņemtās ēkās) EUR 1,45 plus PVN vienam cilvēkam /mēnesī.

* asenizācijas izvešana 21,34 EUR/muca (kub.m.) + PVN;
* Transporta izmaksas asenizācijai pēc faktiskā attāluma 0,64 EUR/km + PVN

 

Ēdināšanas izdevumi

Pirmsskolas izglītības iestādē 
Brokastis 0,35 EUR;
Pusdienas 0,85 EUR;
Launags 0,35 EUR.

Vidusskolā
Pusdienas 0,70 EUR.

Ēdienu atlikumi 0,59 + PVN (10 l spainis)

Tehnikas izmantošana un pakalpojumi

1. Traktora Valmet izmantošana h 3,11
2. Traktors (buldozers) D242G DT-75 izmantošana h 18,72
3. Traktora T-130 izmantošana h 26,89 km 1,63
4. Traktora T-25 izmantošana h 7,08
5. Autogreiders BM izmantošana h 28,20
6. Traktora JUMZ izmantošana h 14,16
7. Automašīnas GAZELE izmant. km 0,7

- Automašīnas GAZELE izmantošana bēru pakalpojumiem samazinājums par 50% km 0,35

8. Autobusa ISUZU izmantošana novada iestādēm un iedzīvotājiem
- Apmaksa par km km 0,78
- Apmaksa par stāvēšanu h 5,05
9. Zāles pļaušana ar zāles pļāvēju - pašgājēju h 5,56
10. Zāles pļaušana ar trimmeri h 4,35
11. Malkas zāģēšana (T-25) ar komunālā iecirkņa strādnieku piesaisti m3 8,80
12. Malkas zāģēšana (T-25) bez komunālā iecirkņa strādnieku piesaistes m3 4,25
13. Gabalpreču savākšana ar komunālā iecirkņa transportu km 0,70
14. Autobusa FORD TRANSIT izmantošana novada iestādēm, struktūrvienībām un iedzīvotājiem km 0,33

"Par Kukšu ezera nomas maksu" (40,4 ha x 1,760 EUR/ha) 71,10 Euro gadā + PVN
"Par Zvirgzdu ezera nomas maksu" 74,7 ha; 93,77 EUR gadā + PVN