Kontaktinformācija

ALSUNGAS NOVADA DOME

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Vārds, Uzvārds

Amats

Kontakti

Daiga Kalniņa

Alsungas novada domes priekšsēdētāja

27273790
daiga.kalnina@alsunga.lv

 

Voldemārs Dunajevs

Alsungas novada domes izpilddirektors

 29386460

Valda Zingberga

Kancelejas vadītāja, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

63351342; 26699509
dome@alsunga.lv

Ināra Staņislavčika Referente

29831365, 63351342
referente@alsunga.lv

Inga Bredovska Muzeja vadītāja 26425015
muzejs@alsunga.lv

Santa Kreičmane

Lauku konsultante, iepirkumu speciāliste

63351533, 27813338

iepirkumi@alsunga.lv

Ieva Rogozova

Pašvaldības policijas priekšniece

22007968
policija@alsunga.lv

Māris Bikse

Sporta metodiķis

27852817

Maira Baumane
Sanita Gulbe

Sociālā dienesta vadītāja

27807982
tālr., fakss 63321307
25652169
socialie@alsunga.lv

Ausma Mundiciema

Finanšu nodaļas vadītāja

63351396
26364270
ausma.mundiciema@alsunga.lv

Ronalds Veiss

Attīstības nodaļas vadītājs

20270718
ronalds.veiss@alsunga.lv 

Lauma Migoviča Attīstības nodaļas Projektu koordinatore

20280614
koordinatore@alsunga.lv

Anita Rudzīte

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece

63351396

Santa Galiņa

grāmatvede

63351396
santa.galina@alsunga.lv

Marita Miezīte

kasiere

63351396
marita.miezite@alsunga.lv

Lija Baumane

Vidusskolas direktore

63351347, 29352554
vidusskola@alsunga.lv

Janeta Kristapsone

Mūzikas skolas direktore

63351450, 29161533
muzika@alsunga.lv

Aleta Lipsne

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

63351358, 26441393
alsungasbd@alsunga.lv

Rasma Cīrule

Bibliotēkas vadītāja

63351343, 27852093
biblioteka@alsunga.lv

Gunta Matēviča

Kultūras nama direktore

27867749
alsungakultura@alsunga.lv

Aīda Vanaga

Izglītības pārvaldes vadītāja

26397069

Dina Kaminska

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

63351502, 27830370
barintiesa@alsunga.lv

Ieva Zāģere

vecākā grāmatvede

63351396

Raimonds Kalējs

būvvaldes būvinspektors

26463999

Ineta Butāne

būvvaldes vadītāja

29283768
buvvalde@alsunga.lv

Annija Macpane

kultūras metodiķe

27638688
annijamacpane@gmail.com 

Guntis Cīrulis

Valsts policijas iecirkņa inspektors

29506585

 

 

Darba un pieņemšanas laiki pašvaldības institūcijās- šeit:

Deputāti

Vārds, uzvārds

E-pasts

 Telefons

Daiga Kalniņa

daiga.kalnina@alsunga.lv 

 27273790

Grigorijs Rozentāls

info@mezsaimnieks.lv

 29196396

Inga Bredovska

muzejs@alsunga.lv

 26425015

Ainars Macpans

ainarsmacpans@inbox.lv 

 29164575

Māra Rozentāle

maraspasts@inbox.lv

 29452767

Aivars Sokolovskis

Aivars.Sokolovskis@apollo.lv     

 29663384

Ilze Bloka

Ilze-Bloka@inbox.lv

 29191022

Juris Šteinbergs

Juris.Steinbergs@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

 26458413 

Zaiga Vanaga

ZVANAGA@inbox.lv

 28708047

Nosūtīt ziņu