Telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskā izsoles

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pils iela 1” būves “Administratīvā ēka” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās izsoles noteikumiem. Lasīt tālāk

Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – buldozeru

Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – buldozeru DZ 42G, reģistrācijas Nr. T1630LL. Nosacītā cena ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Lasīt tālāk

Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu - transportlīdzekļi GAZ 33023

Alsungas novada dome pārdod par brīvu cenu kustamo mantu - transportlīdzekļi GAZ 33023, valsts reģistrācijas DT5827.Nosacītā cena ir 600.00 EUR ( seši simti eiro 00 centi). Lasīt tālāk